Logo Revista Biz Logo wall-street.ro Logo Startup Cafe Logo Ziarul Financiar Logo Stirile ProTV Logo Apropo.TV Logo HotNews Logo ZF Corporate.ro Logo economica.net Client 8

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

 1. Cine suntem?

Website-ul www.beesers.com (“website-ul Beesers”) este operat de către HOME AWAY PLATFORM S.R.L., o societate cu răspundere limitată înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/603/2019, cod unic de înregistrare 40706596, având sediul social în Municipiul Suceava, Str. Stațiunii nr. 4, Bloc D4, Scara A, Etaj 2, Apartament 10, Județ Suceava (denumită în continuare „Home Away”).

Pentru noi, protecția datelor reprezintă un aspect esențial în activitatea desfășurată de către Home Away și, ca atare, vrem ca datele cu caracter personal ale vizitatorilor website-ului Beesers să fie în siguranță, motiv pentru care orice prelucrare respectă regulile din această politică, precum și din orice alte politici interne ale Home Away, dar și Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”) și legislația națională de protecția datelor cu caracter personal.

 1. Definiții
Date cu caracter personalsau “Date” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
„Vizitator” înseamnă persoana fizică care accesează website-ul Beesers;
“Platforma Beesers” Înseamnă aplicația prin care Home Away intermediază servicii de îngrijire la domiciliu;
„Utilizator” înseamnă persoana fizică care are vârsta de cel puțin 18 ani și care achiziționează unul sau mai multe Servicii prin intermediul Platformei Beesers;
„Furnizor” înseamnă persoana fizică autorizată sau juridică care furnizează Utilizatorului Serviciile listate pe Platforma Beesers, inclusiv orice reprezentant de drept sau de fapt, colaborator sau angajat al acestuia;
„Servicii” înseamnă serviciile de îngrijire la domiciliu prestate de Furnizor și care sunt listate pe Platforma Beesers;
 1. Ce categorii de Date cu caracter personal prelucrăm și în ce scop?
  • Home Away poate prelucra următoarele categorii de Date cu caracter personal ale Vizitatorilor website-ului Beesers:
 2. Date necesare în scopul abonării la Newsletter-ul Beesers: adresă de e-mail;
 3. Date necesare în scopul adresării de întrebări, reclamații sau sesizări prin secțiunea de contact: nume, adresă de e-mail, număr de telefon și orice alte Date cu caracter personal transmise cu ocazia solicitării de către Vizitatorul website-ului;
 4. Date necesare pentru inițierea discuțiilor privind dobândirea calității de Furnizor în cadrul Platformei Beesers: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, oraș;
 5. Date necesare pentru inserarea de comentarii cu privire la articolele publicate pe blogul disponibil pe website-ul Beesers: nume, adresă de e-mail;
 6. Date necesare în scopul participării la campania de crowdfunding: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă poștală, Date privind instrumentul de plată folosit în acest scop;
 7. Date necesare în scopul achiziționării de abonamente sau pachete de servicii de pe website: nume și prenume, adresă de e-mail, telefon, Date privind instrumentul de plată folosit în acest scop;
 8. Date necesare în scopul activării ca promoter al Platformei Beesers: nume, prenume, cod numeric personal, serie și număr act de identitate, domiciliu;
 9. Date necesare pentru distribuirea link-ului “Activează Beesers la tine în localitate” pe platforme de servicii online precum Facebook, Messenger, Twitter, Whatsapp, Gmail: IP; și
 10. orice alte Date pe care Vizitatorul le furnizează în mod direct prin website-ul Beesers.
  • Cookies

Prin intermediul website-ului Beesers nu sunt prelucrate Cookies. Website-ul folosește doar Advertising Identifiers, care rețin variabile SDK furnizate de Facebook și / sau Firebase furnizate de Google, în scopuri publicitare, care nu presupun însă prelucrarea de Date cu caracter personal.

 1. Temeiul prelucrării Datelor cu caracter personal

Prelucrarea categoriilor de Date cu caracter personal în scopurile indicate mai sus la secțiunea ‎3.1 are la bază:

 • Consimțământul Vizitatorilor:
 • pentru prelucrarea Datelor prevăzute la litera a) din secțiunea 3.1 de mai sus – „Date necesare în scopul abonării la Newsletter-ul Beesers”;
 • pentru prelucrarea Datelor prevăzute la litera b) din secțiunea 3.1 de mai sus – „Date necesare în scopul adresării de întrebări, reclamații sau sesizări prin secțiunea de contact”;
 • pentru prelucrarea Datelor prevăzute la litera d) din secțiunea 3.1 de mai sus – „Date necesare pentru inserarea de comentarii cu privire la articolele publicate pe blogul disponibil pe website-ul Beesers”;
 • pentru prelucrarea Datelor prevăzute la litera h) din secțiunea 3.1 de mai sus – „Date necesare pentru distribuirea link-ului “Activează Beesers la tine în localitate” pe platforme de servicii online”;

Vă punem în vedere că aveți dreptul oricând de a vă retrage consimțământul, sens în care este suficient să ne transmiteți o solicitare la datele de contact indicate mai jos la secțiunea 10.2. În această situație, dacă nu avem un alt temei legal, vom înceta să mai efectuăm respectiva prelucrare, ceea ce nu va afecta însă legalitatea prelucrării anterior retragerii consimțământului.

 • Încheierea, respectiv executarea contractului la care va fi, respectiv, este parte Vizitatorul (prin acceptarea Termenilor și Condițiilor):
 • pentru prelucrarea Datelor prevăzute la litera e) din secțiunea ‎1 de mai sus – „Date necesare în scopul participării la campania de crowdfunding”;
 • pentru prelucrarea Datelor prevăzute la litera f) din secțiunea ‎1 de mai sus – „Date necesare în scopul achiziționării de abonamente sau pachete de servicii de pe website”;
 • pentru prelucrarea Datelor prevăzute la litera g) din secțiunea ‎1 de mai sus – „Date necesare în scopul activării ca promoter al Platformei Beesers”.
  • Interesele legitime ale Home Away:
 • Pentru prelucrarea Datelor prevăzute la litera c) din secțiunea ‎1 de mai sus „Date necesare pentru inițierea discuțiilor privind dobândirea calității de Furnizor în cadrul Platformei Beesers”: interesul legitim de a dezvolta rețeaua Home Away și de a pune la dispoziția Utilizatorilor o ofertă variată de Servicii;
 1. Colectarea datelor cu caracter personal

Categoriile de Date prelucrate de către Home Away conform secțiunii 3 de mai sus sunt colectate direct de la Vizitatori.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Home Away utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali, cum ar fi societăți care prestează servicii de procesare plăți online, servicii de găzduire a aplicațiilor, soft-urilor şi bazelor noastre de date, iar acestora le pot fi furnizate Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligaţiilor pe care şi le asumă față de Home Away.

Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către partenerii contractuali sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii şi le solicităm acestora să nu utilizeze Datele cu caracter personal în niciun alt scop.

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează Datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță şi securitate.

Unii dintre aceștia sunt terțe părți care au acces la Datele cu caracter personal în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Home Away, cum ar fi auditori, consultanți financiari sau juridici.

Categoriile de Date cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți şi în următoarele situații:

 1. autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții şi controale asupra activității şi activelor Home Away, care solicită furnizarea de informații, în virtutea obligaţiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau alte autorități cu competența de a verifica activitatea Home Away;
 2. pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor şi activelor Home Away sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată.
  1. Transferul Datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spaţiul Economic European („SEE”).

Home Away a implementat un sistem de back-up, prin care Datele care sunt salvate pe serverul principal situat în România sunt stocate și pe un server de tip cloud, localizat în Irlanda. Datele stocate ca back-up sunt păstrate pentru o perioadă de 30 (treizeci) de zile.

Vă asigurăm prin prezenta că orice transfer realizat de Home Away într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.

 1. Durata prelucrării
  • Home Away va stoca Datele cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare indicate mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. Perioadele necesare pentru stocare sunt determinate conform criteriilor și procedurilor stabilite în politica de stocare a Home Away.
   • În ceea ce privește Datele prevăzute la secțiunea 1 litera a), acestea sunt păstrate până la momentul dezabonării;
   • În ceea ce privește Datele prevăzute la secțiunea 1 litera b), acestea sunt păstrate până la soluționarea solicitării Vizitatorului (cu posibilitatea de retragere a consimțământului), respectiv pe perioada necesară pentru protejarea drepturilor Home Away, având în vedere legislația aplicabilă (inclusiv termenele de prescripție);
   • În ceea ce privește Datele prevăzute la secțiunea 1 litera c), în măsura în care Vizitatorul nu este eligibil la momentul primei solicitări / interacțiuni pentru a furniza Serviciile (spre exemplu, din perspectiva zonei geografice în care operează), perioada pentru care este necesar a fi păstrate este determinată în funcție de strategia de dezvoltare a Home Away; în cazul în care Vizitatorul încheie un contract pentru a activa drept Furnizor, Datele cu caracter personal sunt păstrate pe durata acestuia, respectiv pe perioada necesară pentru protejarea drepturilor Home Away, având în vedere legea aplicabilă contractului, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de legislația fiscală și contabilă;
   • În ceea ce privește Datele prevăzute la secțiunea 1 litera d), acestea sunt păstrate pe perioada de afișare a comentariului (cu posibilitatea de retragere a consimțământului);
   • În ceea ce privește Datele prevăzute la secțiunea 1 litera e), în măsura în care are loc activarea serviciilor în localitatea indicată de Vizitator în termen de 12 (doisprezece) luni de la înscrierea în campanie, acestea sunt păstrate până la transmiterea codului de voucher electronic, respectiv pe perioada necesară pentru protejarea drepturilor Home Away, având în vedere legea aplicabilă contractului, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de legislația fiscală și contabilă; în caz contrar, Datele cu caracter personal sunt păstrate până la restituirea sumei de bani reprezentând investiția la campania de crowdfunding, respectiv pe perioada necesară pentru protejarea drepturilor Home Away, având în vedere legea aplicabilă contractului, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de legislația fiscală și contabilă;
   • În ceea ce privește Datele prevăzute la secțiunea 1 litera f), acestea sunt păstrate pe durata de valabilitate a abonamentului sau a pachetului achiziționat, respectiv pe perioada necesară pentru protejarea drepturilor Home Away, având în vedere legea aplicabilă contractului, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de legislația fiscală și contabilă;
   • În ceea ce privește Datele prevăzute la secțiunea 1 litera g), acestea nu sunt stocate de către Home Away.

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Home Away nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra Datele cu caracter personal, acestea vor fi fie (i) șterse în cazul în care nu mai sunt necesare Home Away pentru scopuri de statistică fie (ii) supuse anonimizării și arhivate, în cazul în care sunt necesare pentru scopuri de statistică. Pentru scopuri de statistică, datele vor fi păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la data anonimizării acestora. Procesul de anonimizare nu poate fi inversat.

 • Luarea deciziilor în mod automat şi crearea de profiluri în mod automat

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

 1. Securitatea prelucrării Datelor

Home Away evaluează şi actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru buna funcționare a website-ului Beesers în scopul de a asigura o prelucrare a Datelor cu caracter personal în condiții de siguranță şi securitate.

 1. Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea Datelor
  • În contextul prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:
 2. dreptul de acces la Datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate şi, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de Date cu caracter personal şi condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către Home Away;
 3. dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor cu caracter personal: aveţi posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către Home Away, rectificarea Datelor cu caracter personal inexacte, completarea Datelor incomplete sau ștergerea Datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) Datele nu mai sunt necesare în scopul inițial (şi nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimţământul persoanei vizate, persoana vizată îşi retrage consimţământul şi nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată îşi exercită dreptul de a se opune, iar Home Away nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) Datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) Datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 4. dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că Datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită Home Away să verifice exactitatea Datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem Datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor Date; (iii) în cazul în care Home Away nu mai are nevoie de Datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de Date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale Home Away prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 5. dreptul de a vă retrage consimţământul cu privire la prelucrare: atunci când prelucrarea are la bază consimţământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;
 6. dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea Datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum şi de a vă opune, în orice moment, prelucrării Datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 7. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 8. dreptul la portabilitatea Datelor, însemnând dreptul de a vă primi Datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat Home Away într-o formă structurată, utilizată în mod curent şi care poate fi citită automat, precum şi dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dumneavoastră sau executarea unui contract şi este efectuată prin mijloace automate;
 9. dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor şi dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.

 • Modalitate de contact

Puteți adresa orice întrebare, folosind următoarele detalii de contract:

HOME AWAY PLATFORM S.R.L.

Adresa poștală: Bd. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 98A parter

Sector 1, București

Nr. de telefon: +4 0752 546 249

Adresa de e-mail: office@beesers.com.

Versiune din data de 31 August 2021. Această politică poate fi actualizată de către Home Away periodic.

Descarcă aplicația Beesers de pe Google Play sau App Store
Google Play Store button Apple App Store button