Logo Revista Biz Logo wall-street.ro Logo Startup Cafe Logo Ziarul Financiar Logo Stirile ProTV Logo Apropo.TV Logo HotNews Logo ZF Corporate.ro Logo economica.net Client 8

Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII APLICABILE UTILIZATORILOR

 

Ultima versiune: Aprilie 2022

 

1.   INTRODUCERE ȘI INFORMAȚII IMPORTANTE REFERITOARE LA PLATFORMA BEESERS

 

Home Away vă mulțumește pentru interesul acordat Platformei Beesers. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a Platformei, vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții, aplicabili pentru utilizarea în orice fel Platformei, respectiv a website-ului www.beesers.com și/sau a aplicației mobile Beesers, disponibilă în magazinele online de aplicații mobile.

 

Dvs. puteți naviga/accesa Platforma fără a avea un cont sau puteți alege să vă faceți un cont pe Platformă. Accesarea Platformei, atât anterior cât și ulterior deschiderii unui cont, reprezintă acordul dvs. necondiționat și expres cu privire la acceptarea acestor Termeni și Condiții. Prin acceptarea de către dvs. a prezenților Termeni și Condiții în Platformă, între dvs. și Home Away se încheie un contract la distanță care constituie unicul aranjament contractual aplicabil între Părți cu privire la aspectele reglementate în cuprinsul acestuia, cu excepția cazurilor expres prevăzute de acești Termeni și Condiții. Suplimentar, Utilizatorilor li se aplică Politica de Confidențialitate și Politica de cookies. Lipsa acordului dvs. cu privire la oricare dintre aceste documente, conduce la imposibilitatea accesării Contului de Utilizator și a conținutului Platformei.

 

Vă rugăm să aveți în vedere că Home Away oferă în cadrul Platformei serviciile unei societăți informaționale, la distanță, la solicitarea individuală a Utilizatorilor sau Vizitatorilor. În mod specific, Platforma Beesers pune la dispoziția Utilizatorilor și Vizitatorilor instrumente digitale specifice pentru colectarea / afișarea ofertelor de servicii în baza unui format armonizat pentru cercetarea, inspecția, localizarea și compararea acestor oferte, pentru a facilita:

·       punerea în legătură a Utilizatorului și a Furnizorului prin Personalul său Autorizat prin mijloace electronice, la distanță, în vederea încheierii unui contract de prestări servicii medicale, sociale sau socio-medicale,

·       comunicare dintre Utilizatori, Personal Autorizat și Furnizorii de servicii precum și

·       oferirea de instrumente tehnologice pentru primirea de către Utilizatori a anumitor servicii ale Furnizorilor precum cele de telemedicină.

 

Vă rugăm să aveți în vedere că Platforma Beesers este exclusiv și strict o soluție de software, care servește drept punct de interconectare între Furnizori prin Personalul Autorizat al acestora și Utilizatori respectiv Beneficiari ai Serviciilor. În acest sens, Home Away:

a.    nu prestează servicii medicale, sociale sau socio-medicale

b.   nu funcționează ca prestator autorizat al unor astfel de servicii și

c.    nu exercită o influență determinantă asupra aspectelor legate de tipul tranzacției, preț, condiții comerciale, acestea fiind atributul exclusiv al Furnizorilor.

 

Utilizatorul înțelege și acceptă că toate serviciile disponibile în platformă sunt furnizate de terți independenți, care nu sunt angajați de Home Away sau de afiliații acesteia sau agenți ai acestora.

 

Platforma este oferită ca atare („on an as is basis”) iar Home Away nu garantează funcționarea neîntreruptă a Contului de Utilizator ori a funcționalităților. Home Away își rezervă dreptul de a modifica oricând funcționalitățile Platformei, iar noile condiții vor deveni aplicabile de la momentul în care au fost făcute publice sau de la momentul indicat expres de Home Away, dacă este cazul. Modificarea funcționalităților Platformei nu coincide cu o modificare a prezenților Termeni și Condiții.

 

Pentru a contacta Home Away cu privire la prezentul document precum și pentru a efectua orice sesizări sau reclamații cu privire la prestarea Serviciilor de către Furnizori sau cu privire la funcționarea Platformei, ne puteți contacta la adresa de email: contact@beesers.com

 

2.   DEFINIȚII

 

„Afiliat”


înseamnă orice entitate care Controlează direct sau indirect, este Controlată de, sau se află sub Control comun cu una dintre Părți, iar ”Control” reprezintă o deținere mai mare de 50% din drepturile de vot sau din părțile sociale ori acțiunile unei entități sau orice formă de control efectiv a respectivei entități;


„Autorizație”


înseamnă orice autorizație, acreditare, acord, aviz, certificat, licență, permis, decizie, derogare, sau orice alt act de autorizare impus de legislația aplicabilă pentru funcționarea legală a unei entități, exercitarea unei profesii sau prestarea unui Serviciu, care este necesară Furnizorului sau Personalului Autorizat pentru prestarea legală a Serviciilor listate.

Beneficiari ai Serviciilor


înseamnă persoanele fizice, beneficiari ai Serviciilor listate, care au plasat sau pentru care Utilizatorii au plasat Comenzi, în funcție de context; 

Cadrul Contractual


înseamnă prezenții Termeni și Condiții împreună Politica de Confidențialitate și Politica de cookies care constituie unicul aranjament contractual aplicabil între Părți cu privire la utilizarea Platformei;

Cont de Utilizator


înseamnă contul electronic al  Utilizatorului care permite acestuia accesul la Platformă și utilizarea funcționalităților destinate Utilizatorului, inclusiv vizualizarea Serviciilor și plasarea de Comenzi;

Comandă


înseamnă o solicitare fermă, în format electronic, pentru unul sau mai multe Servicii, adresată Furnizorului prin Personalul său Autorizat de un Utilizator prin intermediul Platformei;

Cont de Personal


înseamnă contul oricărui membru al Furnizorului, deschis de către Furnizor în numele Personalului Autorizat, care permite accesul la Platformă și utilizarea funcționalităților destinate Personalului Autorizat, incluziv vizualizarea și acceptarea Comenzilor;


„Conținut”


înseamnă orice material scriptic, vizual și/ sau audio și orice creație intelectuală aparținând Utilizatorului, încărcată, publicată sau furnizată în Platformă, inclusiv comentarii, opinii, precum și orice alte informații în format text, audio și/sau vizual;


„Documente de Autorizare”


înseamnă documentele doveditoare ale Autorizațiilor, Furnizorului și Personalului Autorizat necesare pentru funcționarea legală și prestarea Serviciilor;

„Drepturi de Proprietate Intelectuală”

 

însemnă orice brevete, drepturi de invenție, drepturi de autor sau drepturi conexe, mărci înregistrate, domenii web sau de e-mail, denumiri comerciale sau denumiri de domeniu, drepturi asupra programelor de calculator, web-site-ului, oricărei și tuturor componentelor și modulelor aplicației mobile, interfeței grafice și utilizării software-lui, modele și design industrial, know-how, și orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau drepturi de natură similară;

Forța Majoră


înseamnă orice eveniment extern, independent de voința părții care invocă forța majoră, cu caracter excepțional, absolut invincibil, imprevizibil şi de neînlăturat, survenit după încheierea Contractului.

Furnizorul


Furnizorul este un prestator / furnizor al Serviciilor, care deține toate Autorizațiile necesare pentru prestarea Serviciilor pe care le oferă prin intermediul Platformei, organizat sub una dintre următoarele forme de organizare: societate cu răspundere limitată, cabinet medical individual, persoană fizică autorizată sau persoană fizică independentă;

„Home Away” și/sau „Societatea”


însemnă HOME AWAY PLATFORM S.R.L., o societate înregistrată în conformitate cu legile din România, al cărei sediu principal este în Municipiul Suceava, Str. Stațiunii nr. 4, Bloc D4, Scara A, Etaj 2, Apartament 10, Județ Suceava, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/603/2019, cod de înregistrare fiscală 40706596, proprietara Platformei Beesers;

„Listare”


înseamnă operațiunea de afișare și promovare pe Platformă a Serviciilor prestate de Furnizori;

Notificare

 

înseamnă orice comunicare scrisă care permite conservarea durabilă a conținutului (inclusiv e-mail, mesaj direct transmis prin Platformă (chat) etc.) în legătură cu aspectele reglementate în acești Termeni și Condiții, adresată de una din Părți celeilalte Părți, conform datelor de contact din Platformă sau comunicate în prealabil de Părți;

Ora Începerii


înseamnă ora indicată pentru începerea prestării Serviciilor;

Personal Autorizat


înseamnă personalul de care se folosește Furnizorul  în vederea prestării Serviciilor;

Platformă


înseamnă ansamblul de componente software, respectiv website-ul www.beesers.com precum și aplicația mobilă Beesers, prin intermediul căreia sunt listate Servicii și sunt plasate și gestionate Comenzi, deținută, controlată, administrată, menținută și găzduită de către Home Away, în funcție de context;

Prețul Serviciilor


înseamnă prețul pe care Utilizatorul trebuie să îl plătească Furnizorilor Serviciilor. Acesta poate fi calculat ca prețul forfetar al Serviciilor sau prețul pe Unitate de Timp al Serviciilor, stabilit și modificat de către Furnizor, astfel cum este afișat în Platformă. Prețul Serviciilor include toate taxele, spezele și comisioanele aplicabile;

Procesator de Plăți


înseamnă operatorul economic specializat, care va opera plățile efectuate prin Platformă;

„Rating”


va avea semnificația prevăzută Secțiunea 7.4;

Servicii


înseamnă serviciile pe care Furnizorii le oferă prin intermediul Platformei, precum Servicii de îngrijire la domiciliu și Servicii de telemedicină, putând include servicii reglementate, cum ar fi servicii medicale, sociale sau socio-medicale;

Serviciile Beesers


înseamnă serviciile software de intermediere, de asigurare a comunicării și de punere la dispoziție a instrumentelor tehnologice detaliate în Capitolul 1 din acești Termeni și Condiții,  oferite de Home Away prin intermediul Platformei;

Serviciile de îngrijire la domiciliu


Serviciile prestate la domiciliul Beneficiarului Serviciului de către Furnizor, prin Personalul Autorizat al Furnizorului, conform Secțiunii 7.1;

Serviciile de telemedicină


înseamnă Serviciile medicale furnizate la distanță de către Furnizor, prin Personalul Autorizat al acestuia, Beneficiarilor Serviciilor, fără prezența fizică simultană a Personalului Autorizat și a Beneficiarului Serviciului, pentru stabilirea diagnosticului, indicarea tratamentului, monitorizarea unor afecțiuni sau indicarea unor metode de prevenție a bolilor, în mod securizat, prin intermediul Platformei, presupunând transmiterea datelor și informațiilor medicale în diferite formate precum text, sunet, imagine, video, conform Secțiunilor 7.2 și 7.3 și potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

Utilizator


înseamnă persoana fizică cu vârsta minimă de 18 (optsprezece) ani care a creat un cont pe Platformă încheind astfel prezentul Cadru Contractual;

Unitatea de Timp


reprezintă unitatea de timp standard, indivizibilă, de o oră; 

Voucher Valoric


înseamnă convenția prin care, în schimbul unui preț indicat în Platformă în secțiunea „Vouchere”, Utilizatorul achiziționează un voucher valoric electronic care îi permite accesul și achiziționarea unei game foarte limitate de servicii, doar în cadrul unei rețele limitate de Furnizori care au un acord comercial cu Societatea, respectiv la Serviciile prestate de Furnizori prin intermediul funcționalităților Apel Video” și „Chat text” conform condițiilor specificate la momentul achiziționării Voucher-ului Valoric. Pentru evitarea oricărui dubiu, nicio prevedere din acești Termeni și Condiții nu se interpretează în sensul în care Societatea ar vinde sau ar revinde Servicii. Așadar, termenul de Voucher Valoric oferit prin intermediul Platformei nu constituie servicii medicale furnizate sub formă de abonament, așa cum acestea sunt definite de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

 

În cuprinsul acestui document, „noi” înseamnă Home Away iar „tu” sau „dvs.”, înseamnă Vizitatorul și / sau Utilizatorul Platformei, împreună Părțile.

 

3.   CONDIȚII OBLIGATORII PENTRU UTILIZAREA PLATFOMEI BEESERS

 

3.1.       Prin accesarea Platformei, crearea unui cont de Utilizator sau modificarea contului de Utilizator existent, dvs. garantați în mod expres verificarea și respectarea următoarelor condiții cumulative:

·       aveți vârsta minimă legală și aveți capacitate totală de exercițiu;

·       în situația în care acționați ca reprezentant legal sau convențional, garantați că sunteți autorizat în mod valabil să angajați servicii pentru persoana pe care o reprezentanți;

·       veți respecta toate legile aplicabile, inclusiv, fără limitare, cele privind confidențialitatea, proprietatea intelectuală, anti-spam;

·       veți furniza către Home Away numai date adevărate, exacte și complete și veți fi responsabil pentru actualizarea informațiilor furnizate atât în ceea ce vă privește cât și în ceea ce privește Beneficiarul Serviciilor;

·       nu veți divulga nicio informație defăimătoare, calomnioasă, obscenă, amenințătoare, xenofobă, care incită la violență, care incită la discriminare pe motive de sex, rasă, ideologie sau religie sau care aduce atingere moralității, ordinii publice, drepturilor fundamentale, drepturilor civile, onoarei, confidențialității sau imaginii terților;

·       nu veți dezvălui datele referitoare la Contul dvs. de Utilizator și nici nu le veți pune la dispoziția terților și veți fi singurul responsabil în cazul utilizării acestor date de către terți;

·       nu veți crea, transmite și / sau distribui conținut care poate fi ilegal, contravine bunelor moravuri și / sau aduce atingere ori ar putea aduce atingere drepturilor și / sau intereselor legitime ale celorlalți utilizatori, ale Home Away și/sau ale unor terți.

·       veți informa imediat Home Away despre pierderea sau divulgarea numelui dvs. de utilizator și / sau a parolei sau despre orice acces neautorizat al Contului dvs. de Utilizator;

·       declarați și garantați că dețineți toate Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra Conținutului furnizat / încărcat în Platformă și veți despăgubi Home Away pentru oricare și toate costurile și prejudiciile suportate în legătură cu orice litigiu, acțiune, plângere sau procedură legală în legătură cu încălcarea Drepturilor de Proprietate Intelectuală asupra Conținutului;

·       nu ați primit nicio restricție din partea Home Away cu privire la utilizarea Platformei.

 

Dvs. înțelegeți și sunteți de acord că:

·       Sunteți responsabil pentru toate activitățile care sunt desfășurate în Contul dvs. de Utilizator și, în măsura maximă permisă de lege, acceptați toate riscurile oricărui acces, autorizat sau neautorizat la Contul dumneavoastră de Utilizator.

·       Home Away nu va putea fi ținut răspunzător în măsura în care securitatea și/sau confidențialitatea Contului dvs. de Utilizator este compromisă din motive externe, neimputabile Home Away.

·       Sunteți responsabil pentru obținerea acordurilor și pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare plasării unei Comenzi pentru Beneficiarii Serviciilor și, mai mult, că ați informat în mod corespunzător Beneficiarii Serviciilor cu privire la toate prevederile acestor Termeni și Condiții, inclusiv în ceea ce privește drepturi și obligațiile acestora în baza acestor Termeni și Condiții.

 

3.2.       La momentul creării și utilizării Contului de Utilizator trebuie să luați cel puțin următoarele măsuri de siguranță privind securitatea acestuia:

·       să alegeți o parolă puternică,

·       să mențineți și să actualizați în mod continuu informațiile din Contul de Utilizator,

·       să protejați datele de Cont și accesul la acesta. De asemenea, în calitate de Utilizator, sunteți singurul responsabil pentru datele, documentele, imaginile, Conținutul  și orice alte informații pe care le creați, transmiteți și / sau distribuiți prin intermediul Platformei Beesers.

 

 

3.3.       Utilizarea acceptabilă a Platformei Beesers

Utilizarea Platformei pentru alte scopuri decât cele autorizate expres de Home Away este interzisă, iar Societatea nu va fi responsabilă pentru nicio pagubă cauzată de o utilizare neautorizată, care va fi responsabilitatea dumneavoastră și va determina obligația de a acoperi întreaga pagubă creată.

 

În situația în care dvs. încălcați orice prevedere a acestor Termeni și Condiții, Home Away poate să vă restricționeze accesul la Platformă, să vă șteargă Contul de Utilizator și să efectueze orice altă acțiune oportună pentru a remedia situația înregistrată. Cu precădere, următoarele acțiuni sunt interzise:

·       încercarea de a intra, în orice mod, în conținutul Platformei Beesers, ștergerea sau modificarea prin orice modalități a materialelor și informațiilor livrate sau încercarea de a acționa în acest scop;

·       încercarea de a testa sau scana vulnerabilitatea oricărui sistem din Platforma Beesers, accesând orice servere sau servicii din Platformă care nu sunt publice, fără autorizare;

·       încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de găzduire sau a Platformei Beesers prin orice moduri;

·       utilizarea oricărei adrese de e-mail publicate prin intermediul Platformei Beesers pentru transmiterea de e-mailuri comerciale sau pentru orice alte scopuri, altele decât cele autorizate de Home Away sau altele decât cele consimțite de proprietarii acestor adrese de email;

·       întreprinderea de acțiuni capabile să dăuneze intereselor Societății, direct sau indirect, prin orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la formularea unor declarații injurioase, îndreptate în mod direct sau indirect împotriva Societății, a angajaților sau reprezentanților săi și / sau cu privire la sistemul informatic pus la dispoziție de către Societate, adoptarea unor poziții publice care pot avea un impact negativ asupra Societății sau serviciilor prestate de aceasta;

·       cesionarea, copierea, decompilarea sau încercarea de a descoperi codul sursă al Platformei Beesers sau al conținutului acesteia;

·       eliminarea, modificarea sau ascunderea oricăror drepturi de autor, mărci înregistrate sau alte notificări privind drepturile de proprietate intelectuală incluse în Platforma Beesers;

·       utilizarea Platformei pentru orice scop ilegal sau neautorizat sau implicarea, încurajarea sau promovarea oricărei activități ilegale sau care încalcă acești Termeni și Condiții sau orice alte reguli sau politici stabilite de către noi; 

·       utilizarea oricărui robot, algoritm sau a altor mijloace automatizate pentru a citi codul sursă sau pentru a extrage date din Platforma Beesers;

·       indicarea unei identități false, prin orice mijloace (de exemplu, prin utilizarea unei adrese de e-mail, nume, pseudonim sau altfel);

·       exploatarea Platformei pentru orice scop comercial neautorizat;

·       introducerea datelor cu caracter personal ale unei persoane fără a avea consimțământul acesteia.

 

4.   ÎNCHEIEREA CADRULUI CONTRACTUAL APLICABIL ÎN RELAȚIA DINTRE DVS. ȘI HOME AWAY

 

Pentru a beneficia de serviciul societății informaționale respectiv de Serviciile Beesers și de serviciile auxiliare oferite de Home Away prin intermediul Platformei Beesers, este necesară parcurgerea cu succes de către dvs. a fazei de înrolare descrisă de mai jos. În urma parcurgerii acestei faze, între dvs. și Home Away se încheie Cadrul Contractual.

 

4.1.       FAZA PRE-CONTRACTUALĂ

Pentru a vă manifesta intenția de a contracta serviciile Home Away, este obligatoriu să parcurgeți etapa de înrolare în Platformă, care constituie, de asemenea, informarea pre-contractuală. Această etapă poate începe pe website-ul www.beesers.com, în interiorul diferitelor secțiuni precum cea de „Home Page” sau „Beesers App”, sau direct în magazinele online de aplicații.

 

Astfel, pentru a începe această etapă, dvs. va trebui să vă descărcați aplicația Beesers și să vă deschideți un cont (a) furnizând informații precum nume, prenume, adresă de email și număr de telefon și prin setarea unei parole sau (b) alegând înregistrarea printr-un cont pe care dvs. îl aveți deschis cu un alt furnizor de servicii precum Facebook sau Google. În acest din urmă caz, furnizorul de servicii va comunica către Home Away o serie de date limitate despre dvs. precum nume, prenume și adresa de email iar accesul dvs. la Platforma Beesers se va face pe baza datelor de autentificare aferente contului terț. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că datele introduse sunt corecte și corespund realității.

 

4.2.       FAZA CONTRACTUALĂ ȘI MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI  

Ca urmarea a parcurgerii cu succes a etapei mai sus menționate între dvs. și Home Away se încheie Cadrul Contractual în baza căruia dvs. veți putea utiliza Serviciile Beesers. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că acțiunile pe care le întreprindeți în cadrul Platformei precum: accesarea contului de Utilizator, acceptarea Termenilor și Condițiilor prin bifarea căsuței specifice și alte asemenea, reprezintă manifestarea dvs. de voință efectuată pe un suport durabil și este neechivocă cu privire la identitatea și la intenția dvs., iar astfel de acțiuni semnifică renunțarea expresă la semnătura olografă – documentele astfel acceptate putând fi considerate drept înscris sub semnătură privată.

 

De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că încheierea Cadrului Contractual face referire strict la utilizarea Serviciilor Beesers respectiv la furnizarea serviciilor societății informaționale prin intermediul software-ului. Prin intermediul Platformei dvs. veți putea încheia în mod liber contracte pentru prestarea Serviciilor cu Furnizorii din Platformă în conformitate cu Secțiunea 6, fără ca Home Away să fie în vreun fel implicată sau să aibă vreo răspundere cu privire la aceste contracte sau cu privire la prestarea Serviciilor.

 

4.3.       MODIFICAREA CADRULUI CONTRACTUAL

Vă rugăm să aveți în vedere că în relația dintre dvs. și Home Away pot surveni situații noi. În acest sens, ca regulă generală, modificările contractuale se efectuează prin intermediul Platformei.

 

Home Away își rezervă dreptul de a modifica Cadrul Contractual în mod unilateral. În ipoteza în care nu sunteți de acord cu modificările propuse, dvs. veți avea dreptul de a denunța unilateral Cadrul Contractul, prin ștergerea Contului de Utilizator, cu efect imediat, fără preaviz, și fără ca vreuna din Părți să poată fi ținută la plata vreunei despăgubiri către cealaltă. Accesarea sau utilizarea în continuare de către dumneavoastră a Platformei după intrarea în vigoare a modificărilor constituie acceptarea de către dvs., în mod expres, a ultimei versiuni. De asemenea, chiar și în cazul neutilizării Platformei, respectiv în cazul în care nu accesați Contul de Utilizator, în lipsa unei solicitări exprese de denunțare a Cadrului Contractual / ștergere a Contului de Utilizator, acesta va fi păstrat în continuare funcțional conform perioadelor de retenție aplicate de Societate, fiind aplicabile regulile stabilite de formele actualizate ale Cadrului Contractual.

 

Având în vedere că Acordul are o durată nedeterminată, Societatea își va îndeplini obligația de notificare a oricăror modificări printr-un mesaj de informare în interiorul Platformei și/sau prin intermediul emailului, cu un termen de preaviz în conformitatea cu legea.

 

Perioada de preaviz nu se va aplica în cazul în care Societatea: este supusă unei obligații legale sau de reglementare ce impune modificarea Acordului sau trebuie în mod excepțional să procedeze la modificarea Acordului pentru a răspunde unui pericol neprevăzut și iminent, în sensul protejării serviciilor de intermediere online, protejării împotriva fraudelor, virușilor, corespondenței nesolicitate (spam), breșelor de securitate sau a altor riscuri de securitate cibernetică.

 

4.4.       DREPTUL DE RETRAGERE

Prin acceptarea Cadrului Contractual, declarați că renunțați în mod expres la dreptul de retragere cu privire la Serviciile Beesers respectiv cu privire la serviciile de furnizare de conținut digital software, ce nu sunt furnizate pe suport material, constând în accesarea și utilizarea Platformei și a conținutului acesteia, a căror prestare a început în baza acordului dumneavoastră.

 

5.   PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI LICENȚA ACORDATĂ

 

5.1.       DREPTURILE REZERVATE DE HOME AWAY

Întregul conținut al Platformei Beesers, inclusiv, dar fără a se limita la baza de date, texte, imagini, grafică, programe de calculator, precum și orice alte date și aplicații, este proprietatea Home Away și / sau a colaboratorilor săi, fiind protejat în conformitate cu drepturile de autor precum și toate celelalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială.

 

Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra Platformei, mărcilor comerciale și orice alte Drepturi de Proprietate Intelectuală ce aparțin Home Away rămân proprietatea acesteia. Nimic din prezentul Contract nu va conferi Utilizatorului vreun drept asupra vreuneia dintre componentele Platformei, sau vreun alt Drept de Proprietate Intelectuală, cu excepția dreptului limitat de utilizare prevăzut în prezentul Cadru Contractual.

 

5.2.       LICENȚA

Odată încheiat Cadrul Contractual, Home Away acordă Utilizatorului, pe durata Cadrului Contractual, un drept limitat, revocabil, netransferabil, non-sublicențiabil și neexclusiv de a descărca și utiliza Platforma prin intermediul magazinelor de aplicații online, precum și în browser, exclusiv în legătură cu vizualizarea, plasarea și gestionarea Comenzilor pentru Serviciile oferite de Furnizori și strict pentru scopurile menționate în Cadrul Contractual.

 

6.   PRESTAREA SERVICIILOR, EXCLUDEREA ȘI LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII HOME AWAY

 

6.1.       LIMITĂRI ȘI EXCLUDERI CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICIILOR

Prestarea Serviciilor va fi efectuată în baza unui contract pe care dvs. îl veți încheia cu Furnizorul Serviciilor prin Personalul său Autorizat, în mod liber și fără nicio restricție sau limitare din partea Home Away. Astfel, Home Away nu va fi în niciun fel implicată și își declină în mod expres orice răspundere în legătură cu încheierea și validitatea acestui contract, cu prevederile sale, precum și cu condițiile de prestare a Serviciilor.

 

Utilizatorul înțelege și acceptă că Home Away nu are acces și nu cunoaște conținutul contractelor încheiate între Furnizori și Utilizator și că nu va acționa ca un agent, comisionar sau în orice alt mod ca reprezentant al Utilizatorului sau al Furnizorului în legătură cu Serviciile. Utilizatorul este pe deplin responsabil în ceea ce privește plasarea Comenzilor și contractarea Serviciilor. Sfaturile, sugestiile și informațiile fie ele orale sau scrise, transmise de Home Away Utilizatorului nu vor fi interpretate a crea nicio garanție în favoarea Utilizatorului.

 

Home Away nu are calitatea de unitate medicală în sensul Legii nr. 95//2006 privind reforma în domeniul sănătății și nu oferă asistență medicală. Astfel, Home Away nu prestează prin intermediul Platformei Servicii de îngrijiri la domiciliul, Servicii de telemedicină sau orice alt de Servicii medicale. Prin acceptarea acestor Cadrului Contractual ați luat la cunoștință că Home Away nu prestează Servicii medicale și că orice interacțiune legată de asistența medicală sau de actul medical între dvs. și Furnizor / Personal Autorizat este responsabilitatea exclusivă a dvs. și a Furnizorului / Personalului Autorizat.

 

Home Away permite Furnizorilor ca aceștia să încarce în Platformă toate Documentele Autorizațiilor necesare sau relevante pentru prestarea Serviciilor. Responsabilitatea conformității, respectării și menținerii Autorizațiilor revine integral Furnizorilor, care au obligația să se asigure că nu vor oferta și nu vor presta niciun Serviciu pentru care nu dețin Autorizațiile. De asemenea, dvs., în calitate de Utilizator, aveți posibilitatea să verificați prin intermediul Platformei Documentele Autorizațiilor puse la dispoziție de către Furnizor, și, în funcție de acestea, aveți posibilitatea de a lua o decizie cu privire la contractarea / continuarea / încetarea Serviciilor, după caz.

 

Utilizatorul înțelege că prestarea Serviciilor este condiționată de îndeplinirea condițiilor legale cu privire la prevenirea riscurilor epidemiologice, astfel cum acestea vor fi comunicate de Furnizori, și, în general, a tuturor condițiilor stabilite în mod unilateral și discreționar de aceștia.

 

HOME AWAY NU VA AVEA NICIO RĂSPUNDERE ÎN LEGĂTURĂ CU PRESTAREA SERVICIILOR, INCLUSIV ÎN CEEA CE PRIVEȘTE RESPECTAREA CADRULUI LEGAL ȘI CONTRACTUAL APLICABIL ÎN RELAȚIA DINTRE FURNIZOR ȘI UTILIZATOR, A NOMENCLATOARELOR, REGLEMENTĂRILOR PROFESIONALE, CODURILOR ETICE ȘI DE CONDUITĂ, SAU A ORICĂROR ALTE NORME, FORMALE SAU INFORMALE, ORI A PROCEDURILOR APLICABILE ÎN LEGĂTURĂ CU PRESTAREA SERVICIILOR.

 

În funcție de specificul fiecărui Serviciu pentru care dvs. plasați Comenzi și pentru care încheiați contracte cu Furnizorii, dvs. puteți avea diferite drepturi reglementate de legislația specifică. Facem precizarea că este responsabilitatea Furnizorilor, prin Personalul Autorizat al acestora, de a vă face cunoscute și de a vă asigura respectarea acestor drepturi, anterior sau pe parcursul prestării Serviciilor. Secțiunea 8 din acești Termeni și Condiții rămâne aplicabil în mod corespunzător.

 

Utilizatorul nu poate permite persoanelor cu vârsta sub 18 ani sau persoanelor lipsite de discernământ sau capacitate de exercițiu să primească Servicii de la Furnizori, cu excepția cazului în care este autorizat să acționeze pentru asemenea beneficiari, potrivit legii.

 

6.2.       LIMITĂRI ȘI EXCLUDERI CU PRIVIRE LA PLATFORMĂ ȘI SERVICIILE BEESERS

Dvs. recunoașteți și sunteți de acord că, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Home Away nu va fi, în niciun caz, răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de orice altă terță parte pentru orice daune directe sau indirecte. Astfel, Home Away nu răspunde pentru daune precum: (i) prejudicii indirecte, imprevizibile sau incidentale, ori pentru daune morale; (ii) defecțiuni sau deficiențe ale sistemelor informatice ale dvs.; (iii) perioade de nefuncționare a serverului (server downtime); (iv) incompatibilitatea dintre Platformă și orice alt program informatic sau echipament ori dispozitiv hardware; (v) câștiguri nerealizate sau pierderea unor șanse; (vi) atingeri aduse onoarei sau reputației; (vii) lipsa de funcționalitate, pierderea sau coruperea datelor.

 

Platforma este furnizată “as is” (ca atare). Home Away nu acordă nicio garanție, expresă, statutară sau implicită, cu privire la vandabilitatea, utilizarea comercială sau adecvarea Platformei la un anumit scop, și nici cu privire la utilizarea netulburată a Platformei. Home Away nu garantează că Platforma sau componentele acesteia vor funcționa fără întreruperi sau erori. De asemenea, Home Away nu oferă nicio garanție cu privire la acuratețea sau corectitudinea datelor, informațiilor și documentelor încărcate sau transmise de Utilizator, iar dvs. vă asumați întregul risc în legătură cu acestea. Dacă nu este specificat altfel în prezentele TCS, dvs. suportați întregul risc decurgând din utilizarea Platformei. Sfaturile, sugestiile și informațiile, fie ele orale sau scrise, transmise de Home Away către dvs. nu vor fi interpretate a crea nicio garanție în favoarea dvs., dacă nu este specificat altfel în prezentele TCS.

 

Limita maximă de răspuns Home Away indiferent de natura pretenției Utilizatorului este de maxim 30 de zile.

 

7.   UTILIZAREA PLATFORMEI ȘI FUNCȚIONALITĂȚI

 

Platforma Beesers vă pune la dispoziție o serie de funcționalități pentru a facilita încheierea de contracte de prestări servicii între dvs. și Furnizorul Serviciilor, prin Personalul său Autorizat prin plasarea de Comenzi precum și pentru a vă oferi posibilitatea de a achiziționa Vouchere Valorice electronice, de a participa la campanii de strângere de fonduri (“crowdfounding”), de a descărca facturi și chitanțe. În ceea ce privește păstrarea, respectiv ștergerea datelor și informațiilor precum cele sub formă de text sau imagine din cadrul funcționalităților de mai jos, vă rugăm consultați Politica de Confidențialitate.  În calitate de Utilizator veți avea acces la funcționalități precum:

 

7.1.       VIZITA ACASĂ

7.1.1.    Modalitate de funcționare

Această funcționalitate vă permite să solicitați prestarea unui Serviciu la domiciliu, respectiv să efectuați o Comandă. Ca prim pas va trebui să alegeți adresa la care doriți ca serviciul să fie prestat (putând alege să activați geo-localizarea sau să introduceți adresa manual), urmând ca ulterior să puteți alege din lista de Servicii disponibile pentru adresa selectată și să stabiliți data și ora la care doriți ca Serviciul să fie furnizat. Ca urmare a acestor setări stabilite de dvs., Platforma vă va afișa unul sau mai mulți Furnizori / Personal Autorizat precum și informații legate de:   

·       prețul practicat de fiecare Furnizor,

·       durata estimată pentru realizarea Serviciilor,

·       detaliile Furnizorului,

·       rating-ul aferent Personalului Autorizat.

 

De asemenea, veți avea posibilitatea de a intra în profilul Personalului Autorizat unde veți putea accesa informații suplimentare despre acesta precum: sex, limbile vorbite, Serviciile furnizate și specialitatea și tipul personalului (asistent, rezident, specialist, medic primar). În această secțiune veți putea accesa eventualele condiții contractuale practicate precum și Documentele Autorizațiilor, fiind responsabilitatea dvs. să verificați aceste documente. Reluăm faptul că Societatea nu este autorizată pentru prestarea de servicii medicale, inclusiv servicii medicale la domiciliu, fiind în sarcina Utilizatorul responsabilitatea de a verifica, pe baza Documentelor Autorizațiilor, îndeplinirea acestei calități de către Furnizor / Personalul Autorizat.

 

 

Ca pas următor dvs. va trebui să selectați Furnizorul/Personalul Autorizat cu care doriți să încheiați contractul de prestări a Serviciilor, iar ulterior, astfel încât să finalizați plasarea Comenzii, va trebui să achitați Prețul estimat al Serviciilor.

 

7.1.2.    Plasarea, Acceptarea și Anularea Comenzii

Cu privire la modalitatea în care puteți plasa și anula Comenzi cu privire la Vizita Acasă, vă rugăm să aveți în vedere că puteți plasa Comenzi pentru ziua în curs, precum și pentru următoarele maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice. La momentul plasării unei Comenzi, Furnizorul va fi notificat și va putea accepta sau refuza Comanda. La momentul acceptării unei Comenzi, Furnizorul care și-a listat respectivul Serviciu va informa Utilizatorul cu privire la Ora Sosirii. Astfel, Platforma va calcula Ora estimată a Începerii, durata estimată a realizării Serviciilor și Prețul estimat al Serviciilor.

                                                                                         

Utilizatorul va putea anula o Comandă fără nicio penalitate în interval de maximum 15 (cincisprezece) minute de la acceptarea Comenzii de către Furnizor. Anularea Comenzii după acest termen, va conduce la aplicarea unei penalități de 20% din valoarea Comenzii anulate. Penalitățile aplicate vor avea regimul Prețului Serviciilor. De asemenea, veți putea anula o Comandă fără nicio penalitate dacă Furnizorul întârzie mai mult de 20 (douăzeci) minute față de Ora Sosirii, astfel cum a fost comunicată Utilizatorului. Cu toate acestea, ulterior sosirii Personalului Autorizat, marcată prin înregistrarea în Platformă, nu veți mai putea anula Comanda, iar sumele reținute cu titlul de Preț al Serviciilor nu vă vor fi restituite.

 

Furnizorul va putea anula o Comandă fără nicio penalitate, în baza unei Notificări transmise Utilizatorului, în oricare din următoarele situații:

a.    invalidarea tranzacției de către Procesatorul de Plăți;

b.   caracterul incomplet sau incorect al datelor furnizate de Utilizator, inclusiv cele referitoare la documentele medicale prevăzute de lege pentru primirea Serviciului solicitat.

 

FOARTE IMPORTANT! Vă rugăm să aveți în vedere că:

·       Dvs. veți avea obligația să încărcați orice document medical prevăzut de lege pentru primirea Serviciului solicitat și sunteți responsabil pentru acuratețea și veridicitatea documentelor încărcate sau a informațiilor transmise. Home Away își declină în mod expres orice răspundere în legătură cu documentele medicale transmise de Utilizatori, iar Furnizorul / Personalul Autorizat își asumă integral răspunderea pentru prestarea unor Servicii medicale sau socio-medicale în lipsa documentelor medicale necesare.

·       În situația în care dvs. nu încărcați / nu prezentați documentele necesare pentru prestarea Serviciilor solicitate, Furnizorul / Personalul Autorizat pot refuza prestarea Serviciilor.

·       În situația în care Prețul Serviciilor este stabilit pe Unitate de Timp, Prețul total afișat în momentul plasării comenzii este doar un preț estimativ, care va fi regularizat la momentul finalizării prestării Serviciilor.

·       Pe parcursul efectuării Serviciilor, Utilizatorul poate solicita Servicii adiționale. În acest caz, Furnizorul va putea suplimenta Comanda cu Serviciile adiționale solicitate, care vor fi adăugate de Furnizor în Comandă și confirmate și achitate de dvs. prin intermediul Platformei.

·       Furnizorii / Personalul Autorizat va fi afișat în baza unui algoritm care are în vedere parametri precum disponibilitatea, distanța de la Furnizorul de Servicii la adresa stabilită de dvs., media Rating-ului acordat de utilizatorii Platformei iar Home Away iși rezervă dreptul de a modifica oricând acești parametri.

·       Prin plasarea Comenzii, Utilizatorul consimte că Furnizorul îl poate contacta direct, prin orice mijloc de comunicare disponibil, în legătură cu prestarea Serviciilor comandate.

 

7.2.       APEL VIDEO

7.2.1.    Modalitate de funcționare

Această funcționalitate vă permite să solicitați prestarea unui Serviciu la distanță, respectiv să efectuați o Comandă pentru un apel video. Ca prim pas va trebui să alegeți o simptomatologie / specializare în funcție de necesitatea dvs., urmând ca ulterior Platforma să vă afișeze unul sau mai mulți Furnizori / Personal Autorizat precum și informații legate de:  

·       prețul practicat de fiecare Furnizor,

·       durata estimată pentru realizarea Serviciilor,

·       detaliile Furnizorului,

·       rating-ul aferent Personalului Autorizat.

 

De asemenea, veți avea posibilitatea de a intra în profilul Personalului Autorizat unde veți putea accesa informații suplimentare despre acesta precum: sex, limbile vorbite, Serviciile furnizate. În această secțiune veți putea accesa eventualele condiții contractuale practicate precum și documentele doveditoare ale Autorizațiilor Furnizorului și/sau ale Personalului Autorizat, fiind responsabilitatea dvs. să verificați aceste documente.

 

Ca pas următor dvs. va trebui să selectați Furnizorul/Personalul Autorizat cu care doriți să încheiați contractul de prestări a Serviciilor, iar ulterior, astfel încât să finalizați plasarea Comenzii, va trebui să achitați Prețul Serviciilor.

 

7.2.2.    Plasarea și acceptarea Comenzii

 

Opțiunile disponibile în Platformă permit transmiterea în siguranță a datelor şi informațiilor medicale sub formă de text, sunet și imagine în vederea prestării Serviciilor medicale către Beneficiarii Serviciilor.

 

FOARTE IMPORTANT! Vă rugăm să aveți în vedere că:

·       Dvs. veți avea obligația să încărcați orice document medical prevăzut de lege pentru primirea Serviciului solicitat și sunteți responsabil pentru acuratețea și veridicitatea documentelor încărcate sau a informațiilor transmise. Home Away își declină în mod expres orice răspundere în legătură cu documentele medicale transmise de Utilizatori, iar Furnizorul / Personalul Autorizat își asumă integral răspunderea pentru prestarea unor Servicii medicale sau socio-medicale în lipsa documentelor medicale necesare.

·       În situația în care dvs. nu încărcați / nu prezentați documentele necesare pentru prestarea Serviciilor solicitate, Furnizorul / Personalul Autorizat pot refuza prestarea Serviciilor.

·       În situația în care Prețul Serviciilor este stabilit pe Unitate de Timp, Prețul total afișat în momentul plasării comenzii este doar un preț estimativ, care va fi regularizat la momentul finalizării prestării Serviciilor.

·       Pe parcursul efectuării Serviciilor, Utilizatorul poate solicita Servicii adiționale. În acest caz, Furnizorul va putea suplimenta Comanda cu Serviciile adiționale solicitate, care vor fi adăugate de Furnizor în Comandă și confirmate și achitate de dvs. prin intermediul Platformei.

·       Furnizorii / Personalul Autorizat va fi afișat în baza unui algoritm care are în vedere parametri precum disponibilitatea, media Rating-ului acordat de utilizatorii Platformei.

·       Prin plasarea Comenzii, Utilizatorul consimte că Furnizorul îl poate contacta direct, prin orice mijloc de comunicare disponibil, în legătură cu prestarea Serviciilor comandate.

 

7.3.       CHAT TEXT

Suplimentar, Personalul Autorizat poate oferi Servicii prin opțiunea Chat text. Opțiunea Chat text permite transmiterea datelor şi informațiilor sub formă de text sau imagine de la Utilizator către Personalul Autorizat și vice versa.

 

Plasarea unei Comenzi pentru opțiunea Chat text se face prin identificarea de către Utilizator a simptomatologiei pentru care se solicită Serviciul. În funcție de selecția Utilizatorului, Comanda va fi transmisă acelor Furnizori care prestează Serviciul respectiv. Serviciul pentru care Utilizatorul a plasat Comanda de Chat text va fi preluat de către Furnizorul al cărui Personal Autorizat a acceptat Comanda iar Utilizatorul va trebui să confirme începerea prestării Serviciului. Suplimentar, anterior preluării Comenzii de Chat text de către Furnizor prin Personalul Autorizat, Utilizatorul poate alege să ofere detalii suplimentare cu privire la simptomatologie.

 

Serviciul de intermediere prestat de Platformă se consideră îndeplinit la momentul la care Personalul Autorizat acceptă o Comandă plasată de Utilizator, astfel fiind demarate Serviciile Furnizorului. De la acest moment, serviciul prestat de Platformă este limitat strict la oferirea de instrumente tehnologice pentru primirea de către Utilizator, respectiv prestarea de către Furnizor a Serviciului solicitat prin Comandă, în condițiile și cu limitările stabilite prin acești Termeni și Condiții. Utilizatorul înțelege că transmiterea Comenzilor și acceptarea acestora de către Personalul Autorizat se realizează în baza solicitării și opțiunilor alese de Utilizator, Platforma neavând nicio intervenție cu privire la acest proces.

 

7.4.       VOUCHER VALORIC

7.4.1.    Modalitate de funcționare

Pentru a putea accesa o gamă limitată de servicii în cadrul unei rețele limitate de Furnizori, respectiv pentru a putea avea acces la Serviciile menționate în Secțiunile 7.2 Apel Video și 7.3 Chat Text, Utilizatorul trebuie să achiziționeze un Voucher Valoric în secțiunea “Vouchere” din Platformă. Anterior achiziționării unui Voucher Valoric, Utilizatorului îi vor fi furnizate informații cu privire (i) descrierea și/sau conținutul acestora; (ii) perioada pentru care pot fi folosite, și (iii) prețul acestora.

7.4.1.    Achiziționarea, Acceptarea și Anularea Voucher-ului Valoric

Voucher-ul se consideră achiziționat la momentul acceptării din partea Home Away, care vă va informa prin intermediul Platformei și/sau pe email cu privire la activarea cu succes a Voucher-ului Valoric. Astfel, în situația în care Voucher-ul Valoric a fost achiziționat cu succes, acesta îi va apărea Utilizatorului în secțiunea “Vouchere” din Platformă împreună cu codul de Voucher Valoric electronic unic, alocat Utilizatorului pentru fiecare astfel de voucher achiziționat. Referitor la condițiile de plata cu privire la Voucher-ul Valoric vă rugăm să citiți Secțiunea 10.3.

Utilizatorul va putea anula Voucher-ul Valoric fără nicio penalitate în interval de maximum 14 (paisprezece) zile de la momentul activării Voucher-ului Valoric în Contul de Utilizator. În acest caz vom rambursa suma primită de la dumneavoastră, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage.

 

Cu toate acestea, dacă solicitați efectuarea Serviciilor / unor Servicii în perioada de retragere, anularea Voucher-ului Valoric după începerea prestării sau după prestarea unei părți din Serviciile la care Voucher-ul Valoric dă dreptul, conduce la obligația Utilizatorului de a achita contravaloarea Serviciilor accesate la prețul acestora listat în Platformă precum și orice alte comisioane sau taxe percepute în legătura cu emiterea, utilizarea și/sau anularea Voucher-ului Valoric.

Ulterior prestării integrale a Serviciilor la care Voucher-ul Valoric dă dreptul, Utilizatorul înțelege și acceptă că anularea Voucher-ului Valoric nu este posibilă.

 

Rambursarea va fi efectuată folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare.

 

Anularea comenzii reprezintă exercitarea dreptului de retragere a Utilizatorului cu privire la Voucher-ul Valoric și se va realiza prin transmiterea către Home Away a unei declarații neechivoce de retragere și anulare a Voucher-ului Valoric. În acest scop, poate fi folosit formularul de retragere inclus în Anexa nr. 1, însă folosirea acestuia nu este obligatorie, dvs. putând trimite o solicitare cu subiectul “Retragere Voucher Valoric” la adresa de email contact@beesers.com .

 

7.5.       RATINGUL

Utilizatorii vor putea evalua Serviciile prestate pe o scară de la 1 la 5 stele (5 stele însemnând excelent, iar o stea însemnând nesatisfăcător). Cu ocazia evaluării, Utilizatorii vor putea să selecteze dintr-o listă predefinită, disponibilă în Platformă, și criteriul determinant în funcție de care au evaluat Serviciile. De asemenea, Utilizatorii vor putea lăsa comentarii personalizate.

 

7.6.       CAMPANII DE COLECTARE FONDURI (CROWDFUNDING)

Home Away poate alege să deruleze campanii de colectare fonduri pentru diferite scopuri care vor fi semnalate în Platformă, precum scopul strângerii de fonduri pentru extinderea facilităților Platformei și creșterea vizibilității față de Furnizori, în vederea prestării Serviciilor pe o arie geografică tot mai extinsă.

7.6.1.    Condiții de participare. Orice Utilizator poate participa la campaniile crowdfunding prin plata unei sume stabilite în Platformă. Astfel,  devenind participant la campanie, Utilizatorul poate beneficia de următoarele beneficii:

a.    Home Away achită un procent de 10% din Prețul Serviciilor datorat de Utilizator Furnizorilor – beneficiu aplicabil oricărei rezervări de Servicii realizate prin intermediul Platformei, o singură dată;

b.   Home Away achită un procent de 10% din prețul Voucher-ului Valoric disponibil în Platformă datorat de Utilizator Societății – beneficiu aplicabil o singură dată.

 

Participarea se face prin accesarea secțiunii corespunzătoare de pe website-ul www.beesers.com, apăsarea butonului de participare, urmată de autentificarea în Contul de Utilizator, selectarea localității din România pentru care Utilizatorul dorește deblocarea Serviciilor și efectuarea plății Investiției în una dintre modalitățile indicate expres. Lipsa autentificării în Contul de Utilizator și/sau neefectuarea plății în una dintre modalitățile indicate nu atrag o înscriere finalizată la Campania de Crowdfunding.

După înscrierea în campanie, Home Away va confirma participarea și va transmite Utilizatorului pe adresa de e-mail indicată de acesta un cod de campanie.

7.6.2.    Acordarea beneficiilor. Beneficiile vor putea fi accesate de Utilizator prin introducerea codului de campanie la momentul plasării unei Comenzi sau la momentul achiziționării unui Voucher Valoric.

Recompensa atașată Codului de Voucher Electronic va putea fi accesată de Utilizator doar cu condiția și în momentul deblocării Serviciilor în localitatea din România selectată potrivit clauzei 5.3 de mai sus. Deblocarea Serviciilor în localitatea din România selectată de Utilizator va fi notificată acestuia de către Home Away prin transmiterea unei Notificări la datele de contact ale acestuia din Contul de Utilizator ă în termen de 20 (douăzeci) de zile de la data deblocării.

HOME AWAY NU GARANTEAZA DEBLOCAREA SERVICIILOR ÎN LOCALITATEA SELECTATĂ DE CĂTRE ORICARE DINTRE UTILIZATORII ÎNSCRIȘI ÎN CAMPANIA DE CROWDFUNDING ȘI NU VA PUTEA FI ȚINUTĂ RĂSPUNZĂTOARE PENTRU LIPSA DEBLOCĂRII SERVICIILOR ÎN ORICE LOCALITATE DIN ROMÂNIA.

Un Cod de Voucher Electronic poate fi utilizat o singură dată pentru fiecare beneficiu acordat ca parte din Recompensă.

Plasarea unei Comenzi pentru rezervare de Servicii prin intermediul Platformei sau plasarea unei Comenzi pe Site pentru achiziționarea unui Abonament sau Pachet de Servicii fără introducerea Codului de Voucher Electronic atașat unei Recompense nu conduce la aplicarea automată a Recompensei. Orice Comandă sau Comandă pe Site transmisă fără introducerea Codului de Voucher Electronic va fi taxată la Prețul întreg al Serviciilor, Abonamentelor sau Pachetelor de Servicii, după caz.

Anularea înscrierii în Campania de Crowdfunding

Utilizatorul se va putea retrage din Campania de Crowdfunding fără vreo penalitate într-un interval de 14 (paisprezece) zile de la confirmarea înscrierii sale în Campanie de către Home Away. În acest caz, solicitarea de retragere va fi însoțită de datele de cont la care dorește să i se returneze Investiția.

Lipsa deblocării Serviciilor

În cazul în care în termen de 12 (douăsprezece) luni de la înscrierea în Campania de Crowdfunding prin efectuarea plății de către un Utilizator, în localitatea din România selectată de acesta nu sunt deblocate Servicii, Home Away se obligă să returneze Utilizatorului Investiția. În acest scop, cu 10 (zece) zile anterior expirării termenului de 12 (douăsprezece) luni de la data înscrierii Utilizatorului în Campania de Crowdfunding, Home Away va transmite Utilizatorului o Notificare prin care va informa Utilizatorul cu privire la lipsa deblocării Serviciilor în localitatea selectată și va pune în vedere Utilizatorului să transmită datele de cont la care dorește să i se returneze Investiția.

Restituirea Investiției și anularea Recompensei

În cazurile prevăzute la clauzele 5.4 și 5.5, Investiția va fi returnată doar cu condiția și după data transmiterii de către Utilizator a datelor sale de cont complete în vederea restituirii Investiției. HOME AWAY NU VA PUTEA FI ȚINUT RĂSPUNZĂTOR ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL NU FURNIZEAZĂ DATE DE CONT SAU FURNIZEAZĂ DATE DE CONT INCORECTE ORI INCOMPLETE. [Notă PP: Recomandăm o analiză fiscală cu privire la regimul sumelor încasate de Home Away și nerestituite în cazul în care termenul de 12 luni expiră iar Utilizatorul nu furnizează date de cont sau furnizează date incorecte sau incomplete]

Codul de Voucher Electronic conținând Recompensa va fi anulat și nu va mai putea fi folosit începând cu data restituirii Investiției către Utilizator, aceasta reprezentând și data la care retragerea Utilizatorului din Campania de Crowdfunding și, respectiv, anularea înscrierii vor deveni efective.

Investiția va fi returnată în oricare dintre cazuri fără plata de către Home Away a vreunei dobânzi sau penalități.

 

7.7.       SERVICII DE SUPORT

Home Away va asigura suport tehnic pentru problemele întâmpinate de dvs. în operarea Platformei apelând datele de contact disponibile în Contul de Utilizator sau în Secțiunea 1.

 

8.   RECLAMAȚII ȘI SESIZĂRI

 

Utilizatorul va putea formula reclamații sau sesizări în legătură cu prestarea Serviciilor sau funcționarea Platformei în cadrul secțiunii special dedicate din Platformă, sau la adresa de corespondență indicată în partea de introducere, Secțiunea 1.

 

Cu toate că Home Away nu are nicio responsabilitate cu privire la prestarea Serviciilor de către Furnizor, Home Away va transmite orice reclamații sau sesizări în legătură cu prestarea acestora către Furnizor iar Furnizorul va contacta în mod direct Utilizatorul în vederea rezolvării aspectelor semnalate. Prin formularea unei reclamații sau sesizări, Utilizatorul își dă în mod expres și irevocabil acordul de a fi contactat de Furnizor la datele de contact indicate în Contul de Utilizator precum și ca datele încărcate sau transmise prin intermediul Platformei să fie analizate cu scopul analizării și soluționării acestora.

 

Home Away își rezervă libertatea de a investiga orice sesizare sau reclamație formulată de Utilizator în legătură cu Serviciile. Home Away nu va putea fi obligată să medieze sau să se implice în vreun fel în disputele legale sau de altă natură apărute între Furnizor și Utilizator.

 

9.   CONȚINUTUL

 

9.1.       DREPTURI ASUPRA CONȚINUTULUI

Home Away, la latitudinea sa exclusivă, poate permite Utilizatorului să încarce, să publice sau să pună la dispoziția Home Away Conținut, inclusiv comentarii și opinii despre Servicii, transmiterea unor cereri sau sesizări, participarea la campanii și promoții (dacă va fi cazul). Utilizatorul rămâne titularul Drepturilor de Proprietate Intelectuală asupra Conținutului furnizat.

 

Home Away își rezervă dreptul de a elimina, în mod discreționar și fără vreo notificare în acest sens,, acele informații și/ sau date introduse de Utilizatori în Platformă, care nu corespund dispozițiilor legale în vigoare ori politicii interne a Platformei. Cu toate acestea Home Away nu își asumă nicio obligație de a face acest lucru și nu își asumă nicio răspundere pentru modul în care decide să elimine sau nu aceste elemente.

 

9.2.       LICENȚA ACORDATĂ HOME AWAY

Prin furnizarea de Conținut către Home Away, Utilizatorul acordă Home Away o licență perpetuă, nelimitată teritorial, irevocabilă, transferabilă, sub-licențiabilă, neexclusivă și gratuită, de a folosi, copia, adapta, modifica, distribui, crea opere derivate, afișa public, utiliza și exploata în orice alt mod Conținutul furnizat, în toate formatele și pe toate canalele de distribuție, fără a se impune informarea sau acordul suplimentar al Utilizatorului.

 

9.3.       OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

Utilizatorul declară și garantează că deține toate Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra Conținutului furnizat și va despăgubi Home Away pentru oricare și toate costurile și prejudiciile suportate în legătură cu orice litigiu, acțiune, plângere sau procedură legală în legătură cu încălcarea Drepturilor de Proprietate Intelectuală asupra Conținutului.

 

10.PREȚUL SERVICIILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

 

10.1.     PREȚUL SERVICIILOR

Prețul Serviciilor este determinat de către Furnizor, în mod unilateral, liber și independent și este introdus de către acesta în Platformă. Furnizorul este liber să determine, să stabilească și să modifice în orice moment Prețul Serviciilor afișate pe Platformă, conform propriilor criterii.

 

Furnizorul nu va avea dreptul să perceapă tarife separate sau suplimentare față de Prețurile Serviciilor afișate pe Platformă în legătură cu Comenzile contractate prin intermediul Platformei, iar Utilizatorul are obligația de a refuza plata oricăror astfel de tarife suplimentare, în măsura în care acestea ar fi solicitate de Furnizor.

 

Orice sumă de bani pe care Home Away o încasează sau care este depozitată pentru plata de Servicii și/sau pentru plata Voucher-ului Valoric nu produce dobândă în beneficiul Utilizatorului.

 

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții înțelegeți și acceptați că toate cazurile în care dvs. sunteți scutit de Plata Prețului Serviciilor, indiferent de caz (e.g., Serviciile sunt decontate din Fondul național unic al asigurărilor sociale de sănătate, Serviciile sunt deja acoperite de un abonament pe care dvs. îl aveți de la Furnizor etc.), sunt discutate, agreate și confirmate de dvs. cu Personalul Autorizat al Furnizorului, Societatea neavând nicio implicare în procesul de verificare sau confirmare a acestor cazuri. Prevederile Capitolului 8 de mai sus rămân aplicabile în mod corespunzător.

 

10.2.     PREȚUL SERVICIILOR BEESERS

În măsura în care aceste T&C nu prevăd altfel, Serviciile Beesers sunt gratuite pentru Utilizator. Home Away își rezervă dreptul de a percepe de la Utilizator o serie de penalități / onorarii / tarife suplimentare, aferente unor conduite necorespunzătoare ale Utilizatorului, servicii și/sau facilitați ale Platformei digitale. Aceste penalități / onorarii / tarife sunt afișate în Platforma Beesers și/sau descrise în secțiunile 7.1, 7.2 și 7.3. Home Away își rezervă dreptul de a adăuga și alte taxe și/sau onorarii, cu informarea prealabilă a Utilizatorilor prin modificarea acestor T&C sau prin notificare directă în cadrul Platformei.

 

10.3.     PLATA PREȚULUI SERVICIILOR ȘI ACHIZIȚIONAREA VOUCHER-ULUI VALORIC

Utilizatorul are posibilitatea de a Plăti Prețul Serviciilor și de a achiziționa Voucher-ul Valoric doar prin intermediul Platformei, respectiv cu cardul prin Platforma digitală. Astfel, Utilizatorul va avea posibilitatea (i) de a introduce datele referitoare la metoda de plată utilizată la finalul plasării Comenzii, sau (ii) de a  stoca singur metoda de plată aleasă în Platformă împreună cu informațiile sale de plată.

 

Home Away permite utilizarea și înregistrarea următoarelor metode de plată: Card de credit, Card de debit, Plata directa in contul Home Away, etc. Home Away îşi rezervă în mod expres dreptul de a nu mai oferi anumite metode de plată, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile.

 

Astfel, plățile vor fi efectuate de Utilizator către Home Away, într-o primă etapă, urmând ca Home Away să realizeze plățile către Furnizori, într-o a doua etapă. În acest sens, cu privire la plata Prețului Serviciilor, Home Away este mandatar al Furnizorului pentru colectarea sumelor reprezentând contravaloarea Serviciilor de la Utilizator și pentru realizarea plăților către Furnizori.

 

Acest mandat poate fi dus la îndeplinire direct de către Home Away sau indirect, prin intermediul / interpunerea Procesatorului de Plăți. În măsura în care Utilizatorul nu transferă către Home Away sumele reprezentând contravaloarea Serviciilor și/sau contravaloarea Voucher-ului Valoric, Utilizatorul acceptă că atât Home Away cât și Furnizorul se pot îndrepta împotriva sa pentru recuperarea acestor sume, după caz.

 

Plățile vor fi operate:

a.    prin debitarea instrumentului de plată al Utilizatorului la momentul acceptării unei Comenzi de către Furnizor referitor la Serviciile menționate în Secțiunea 7.1. Vizita Acasă. În această situație, în cazul Serviciilor al căror Preț este calculat pe Unitate de Timp, instrumentul de plată al Utilizatorului va fi debitat cu valoarea estimată la momentul acceptării unei Comenzi de către Furnizor, suma debitată urmând a fi regularizată la momentul finalizării prestării Serviciilor. În această ultimă situație, Utilizatorul înțelege și acceptă că suma finală ce constituie Prețul Serviciilor va putea fi mai mică sau mai mare decât valoarea inițial estimată și debitată.

b.   prin debitarea instrumentului de plată la momentul achiziționării Voucher-ului Valoric referitor la Serviciile menționate în Secțiunile 7.2 Apel Video și 7.3 Chat Text.

 

Prin înregistrarea unui instrument de plată în Platformă, Utilizatorul acceptă orice solicitări de autentificare a datelor de plată sau a plăților, în vederea efectuării plăților prin metoda de plată selectată, precum și orice solicitări de pre-autorizări, așa cum acestea sunt solicitate în cursul utilizării Platformei. În măsura în care o plată eșuează, se poate proceda la încercarea automată (la orice moment ulterior) a debitării metodei de plată selectate, până la recuperarea întregii sume restante, fără a fi necesar un acord suplimentar din partea Utilizatorului.

 

Home Away își rezervă dreptul de a efectua o tranzacție de pre-autorizare în scop de validare folosind metoda de plată in urmatoarele situatii:

·       Când Utilizatorul înregistrează o nouă metodă de plată (de exemplu, card de credit) în Platformă. În acest caz înregistrarea unei noi metode de plată va eșua în cazul în care pre-autorizarea eșuează.

·       Când Utilizatorul lansează o comandă, in scopul evitarii unei fraude.

 

Orice pre-autorizare poate reduce temporar soldul disponibil pentru metoda de plată respectivă cu suma pre-autorizării pentru un interval de timp de aproximativ 15 (cincisprezece) zile lucrătoare și poate apărea ca o reținere temporară pe metoda de plată relevantă. Suma pre-autorizată nu va fi debitată de pe metoda de plată în cauză.

 

10.4.     PROMOȚII ȘI BONUSURI

În cursul utilizării Platformei Beesres, Utilizatorul va putea beneficia de diferite promoții și bonusuri. Aceste promoții și bonusuri se vor realiza potrivit regulamentelor aplicabile fiecărei acțiuni în parte. Cu privire la promoții și bonusuri se vor aplica următoarele reguli generale în măsura în care regulile speciale stabilite în regulamentele aplicabile nu deroga de la acestea:

·       Utilizatorul poate utiliza un cod promoțional o singură dată pe Utilizator în perioada de promoţie specificată.

·       Codurile promoționale care nu sunt răscumpărate în perioada promoției expiră fără nicio compensație.

·       Dacă până atunci, Utilizatorul nu a folosit codul promoțional, codul expiră și nu mai poate fi folosit sau restaurat sau schimbat cu un altul.

·       Pentru utilizarea corectă, este esențial să introduceți codul în Platforma Beesers înainte de a efectua plata pentru Prezțul Serviciilor și/sau pentru Voucher-ul electronic.

·       Codurile promoționale corespunzătoare nu pot fi combinate cu alte promoții, cupoane sau reduceri.

·       Codurile nu au o valoare în numerar, nu sunt transferabile și pot fi utilizate doar o singură dată.

·       Pierderea codului promoțional nu va da niciun drept de înlocuire.

·       Codurile promoționale nu pot fi vândute, revândute sau schimbate în numerar.

·       În cazul utilizării neautorizate a codurilor promoționale, Home Away va avea dreptul să blocheze Contul Utilizatorului.

·       În caz de fraudă, tentativă de fraudă sau suspiciune de alte activități ilegale legate de codul promoțional, Home Away va fi autorizată să blocheze, susoende sau să șteargă Conturile de Utilizator corespunzătoare.

 

10.5.     CONFIRMAREA PLĂȚII ȘI EMITEREA FACTURII

Atât la momentul plății Serviciilor cât și la momentul plății Voucher-ului Valoric, Home Away va remite în mod automat Utilizatorului în secțiunea dedicată din Contul de Utilizator și/sau prin email, o confirmare care atestă efectuarea plății.

Cu privire la Serviciile prestate, factura va fi emisă în format electronic, de către Home Away în numele și pe seama Furnizorului. Factura va fi emisă cu respectarea dispozițiilor legale privind facturile emise în formă electronică și va fi disponibilă în secțiunea dedicată din Contul de Utilizator sau va fi transmisă acestuia pe email la adresa înregistrată în Contul de Utilizator.

Cu privire la Voucher-ul valoric, factura va fi emisă în format electronic de către Home Away cu respectarea dispozițiilor legale privind facturile emise în formă electronică. Factura va fi pusă la dispoziția Utilizatorului în secțiunea dedicată din Contul de Utilizator sau va fi transmisă acestuia pe email la adresa înregistrată în Contul de Utilizator.

 

11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face în conformitate cu Politica de Confidențialitate, parte integrantă a Cadrului Contractual. 

 

12. SANCȚIUNI

 

Home Away va putea suspenda accesul dvs. la Platformă pentru o perioadă cuprinsă între 5 (cinci) zile și data remedierii încălcării (dacă încălcarea persistă mai mult) în situația în care încălcați, în orice fel, prevederile Cadrului Contractual sau vă nerespectați obligațiile asumate. Astfel, fără nicio Notificare sau somație prealabilă, Home Away vă va putea suspenda accesul la Contul de Utilizator în situații precum:

·       furnizarea și publicarea unor date și informații incomplete, incorecte, neadevărate, sau care încalcă în alt mod prevederile Cadrului Contractual, în Contul de Utilizator, în Conținutul furnizat sau în comunicările adresate Furnizorului;

·       refuzul de a furniza datele, informațiile și documentele cerute de lege în legătură cu un Serviciu prestat, sau cerute de Home Away sau de Furnizor în baza unui temei legitim;

·       imposibilitatea procesării unei plăți din lipsă de lichidități sau în alt mod din culpa Utilizatorului.

 

Nimic din prezenta Secțiune nu va putea fi interpretat ca o renunțare a Home Away la oricare daune, remedii sau acțiuni la care ar avea dreptul în temeiul legii sau Contractului.

 

13.DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 

13.1.     DURATA CADULUI CONTRACTUAL

Cadrul Contractual este încheiat pe durată nedeterminată.

 

13.2.     DENUNȚAREA UNILATERALĂ

a.    Utilizatorul va putea denunța unilateral prezentul Contract oricând, fără nicio notificare prealabilă și fără a putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri, prin ștergerea Contului de Utilizator.

b.   Home Away va putea denunța unilateral prezentul Contract oricând, prin transmiterea unei notificări în scris, cu respectarea unui preaviz de 30 (treizeci) de zile.

 

13.3.     REZILIEREA CONTRACTULUI

Oricare dintre Părți va avea dreptul să rezilieze în mod unilateral Contractul de îndată, fără preaviz, fără acordarea unui termen de remediere, fără intervenția instanței de judecată, fără vreo altă formalitate și fără a putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri, în baza unei simple Notificări, în oricare din următoarele situații:

a.    încălcarea gravă a prevederilor Contractului de către cealaltă Parte;

b.   încălcarea repetată sau continuă a oricărora din prevederile Contractului de către cealaltă Parte, dacă acest aspect a fost adus la cunoștința Părții în culpă printr-o Notificare, iar aceasta nu a remediat încălcarea în termen de 5 (cinci) zile de la data Notificării sau a continuat încălcările semnalate.

Prin „încălcare gravă” săvârșită de Utilizator se înțeleg în mod nelimitativ și următoarele:

a.    accesarea, operarea și utilizarea Platformei în alte scopuri decât cele prevăzute în Cadrul Contractual;

b.   încălcarea oricăror Drepturi de Proprietate Intelectuală ale Home Away;

c.    nerespectarea prevederilor stabilite la Secțiunile 3, 9 și 10;

d.   neremedierea oricăror încălcări aduse la cunoștința Utilizatorlui în termenul de 5 (cinci) zile

e.    încercarea de fraudare a regulilor Platformei prin crearea unui alt Cont de Utilizator. 

 

13.4.     EFECTELE ÎNCETĂRII

La încetarea Cadrului Contractual, accesul Utilizatorlui pe Platformă va fi sistat, aceasta însemnând sistarea accesului la Contul de Utilizator, fără alte obligații din partea Home Away. În acest caz, toate Comenzile acceptate și neexecutate vor fi anulate, iar costurile suportate de Utilizator în legătură cu acestea vor fi restituite, cu excepția cazului în care Home Away este îndreptățită să aplice o penalitate în baza Cadrului Contractual.

 

În situația în care rezilierea Cadrului Contractual se efectuează din culpa Utilizatorului, aceasta semnifică interzicerea totală și definitivă a accesului acestuia la Platformă, Utilizatorul neavând dreptul să se înregistreze cu un nou Cont de Utilizator.

 

Încetarea Contractului nu va aduce atingere clauzelor menite să producă efecte juridice și după încetare, în special a prevederilor privind despăgubirile, răspunderea și datele cu caracter personal, nu va înlătura răspunderea juridică a Părților și nici nu aduce atingere obligațiilor restante.

 

14.CLAUZE DIVERSE

 

14.1.  Legea aplicabilă și litigii. Prezentul Cadru Contractual se află sub incidența legislației românești. Orice litigiu care va apărea în derularea acestui Cadru Contractual și care nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă, va fi trimis spre soluționare instanțelor judecătorești competente prin lege de la sediul Home Away. Părțile vor încerca soluționarea amiabilă a oricărei dispute în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea și încetarea prezentului Cadru Contractual în interval de 15 (cincisprezece) zile de la transmiterea unei Notificări în acest sens. În situația în care soluționarea amiabilă eșuează din orice motive, Părțile se vor putea adresa instanței.

14.2.  Despăgubiri. Utilizatorul va despăgubi Home Away pentru oricare și toate costurile și prejudiciile suportate ca urmare a unor plângeri, acțiuni, litigii și orice alte proceduri legale în legătură cu (i) utilizarea Platformei în alte scopuri decât cele permise prin Cadrul Contractual; (ii) pretenții privind acțiuni ilicite ale Utilizatorului în raport cu Furnizorii / Personalul Autorizat; (iii) încălcarea de către Utilizator a dispozițiilor prezentului Cadru Contractual; (iv) încălcarea sau fraudarea oricăror legi, reglementări sau drepturi ale unor terțe persoane. Suplimentar, Utilizatorul acceptă toate costurile rezonabile suportate de Home Away, din cauza încălcării oricăror drepturi ale terților, inclusiv costurile rezonabile care apar în cursul procurării unei apărări legale.

14.3.  Modificarea Contractului și Severabilitatea. Orice modificare adusă Cadrului Contractual va fi valabilă și obligatorie pentru ambele Părți dacă este făcută în scris în conformitate cu Cadrul Contractual. În cazul în care orice prevedere din este invalidată, Cadrul Contractual se va impune Părților în continuare, în lumina prevederilor care rămân în vigoare.

14.4.  Cesiunea. Nu veți putea cesiona prezentul Cadru Contractual fără consimțământul scris prealabil al Home Away. Home Away va putea cesiona prezentul Cadru Contractual, transmițând în acest sens o Notificare către dvs. în 15 zile de la data cesiunii. În ipoteza transferării prezentului Cadru Contractual prin efectul legii, ca urmare a unei fuziuni sau divizări, Fiecare Parte are obligația să notifice cealaltă Parte cu privire la această modificare cu 15 zile înainte de intrarea în vigoare a modificării.

14.5.  Conținutul Terților. În cazul în care utilizați anumite caracteristici ale Platformei împreună cu datele, produsele, serviciile și platformele unor terțe părți („Conținutul Terților”), atunci înțelegeți și acceptați că accesarea și utilizarea Conținutului Terților pot fi supuse unor termeni și condiții specifice, iar dvs. sunteți responsabil pentru respectarea acestora. Utilizarea Conținutului Terților se realizează pe riscul și răspunderea dvs. exclusivă , iar Home Away nu va fi în vreun fel responsabilă pentru Conținutul Terților și utilizarea acestuia de către dvs..

14.6.  Independența. Părțile sunt independente una față de cealaltă în tot ce privește încheierea și executarea prezentului Cadru Contractual. Nimic din prezentul Cadru Contractual nu va fi interpretat astfel încât să instituie raporturi juridice de agenție, comision, sau alte raporturi de reprezentare, și nici în sensul instituirii unei asocieri în participație, fiducie sau altă formă de parteneriat între Părți, iar niciuna dintre Părți nu are autoritatea de a obliga contractual cealaltă Parte.

14.7.  Notificări. Orice Notificare transmisă de una din Părți celeilalte Părți va produce efecte juridice la data: (i) când este primită de destinatar sau refuzată de destinatar, sau (ii) în prima zi lucrătoare care urmează primirii Notificării de destinatar, dacă Notificarea a ajuns la destinatar într-o zi nelucrătoare. În lipsa dovezii contrare, e-mail-urile se vor considera a fi primite în ziua expedierii acestora.

14.8.  Publicitate. Beesers are dreptul de a aloca și utiliza spații și / sau secțiuni ale Platformei Beesers, pentru includerea anumitor conținuturi de publicitate sau de promovare pentru care Home Away poate primi remunerații. În plus, Home Away își rezervă dreptul de a promova Serviciile listate în Platformă, folosind reclame pe diferite canale, cum ar fi rețele de socializare (precum Facebook) sau alte platforme relevante (precum Google).

14.9.  Neexercitarea sau întârzierea. Neexercitarea sau întârzierea exercitării unui drept ori remediu disponibil în temeiul Termenilor și Condițiilor nu va constitui o renunțare la acel drept ori remediu sau la alte drepturi ori remedii, și nici o derogare de la aceștia, cu excepția cazului în care Părțile prevăd altfel. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Termeni și Condiții, drepturile și remediile prevăzute în sunt cumulative și nu exclud orice alte drepturi sau remedii prevăzute de lege.

14.10.   Clauze neuzuale. Clientul acceptă în mod expres prevederile art. [] din Cadrul Contractual.

 

ADRESE DE CORESPONDENȚĂ HOME AWAY

E-mail:

contact@beesers.com

Tel./Fax:

0752 546 249

Adresa:

Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr 98 A

 

 

 


 

DREPTUL DE RETRAGERE CU PRIVIRE LA VOUCHER-UL VALORIC

Dacă acționați ca un consumator, aveți dreptul de a vă retrage cu privire la Voucher-ul Valoric, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile începând de la data la care Voucher-ul Valoric, a fost activat în Platformă.

 

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne transmiteți numele dvs., adresa poștală, numărul dvs. de telefon și adresa de e-mail pe care ați utilizat-o în relația cu Home Away și să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage cu privire la Voucher-ul Valoric utilizând o declarație neechivocă. În acest scop puteți utiliza modelul de formular de retragere alăturat, pe care să îl transmiteți pe email la adresa contact@beesers.com. În cazul în care considerăm necesar, ne rezervăm dreptul de a solicita informații suplimentare pentru a confirma identitatea dvs.

 

Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

 

CONSECINȚELE RETRAGERII

Dacă vă retrageți și prestarea Serviciilor aferente Voucher-ul Valoric nu a început, vom rambursa suma primită de la dumneavoastră, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare.

 

Dacă vă retrageți după începerea prestării Serviciilor la care Voucher-ul Valoric dă dreptul, având în vedere că ați solicitat începerea prestării serviciilor în perioada de retragere, ne datorați o sumă proporțională cu serviciile furnizate până în momentul în care ne-ați comunicat exercitarea dreptului de retragere precum și orice alte comisioane sau taxe percepute în legătura cu emiterea, utilizarea și/sau anularea Voucher-ului Valoric în conformitate cu Cadrul Contractual.

 

MODEL FORMULAR RETRAGERE

 

Către:

HOME AWAY PLATFORM S.R.L.,

Str. Stațiunii nr. 4, Bloc D4,

Scara A, Etaj 2, Apartament 10,

Județ Suceava, România

 

Subsemnatul,

 

[NUME ȘI PRENUME], având ca date de contact: adresa de e-mail [E-MAIL] și număr de telefon [NUMĂR DE TELEFON], vă informez prin prezenta cu privire la retragerea cu privire la Voucher-ul Valoric.

 

[DATA]

 

[SEMNĂTURA - doar daca formularul este notificat pe hârtie]

 

 

Descarcă aplicația Beesers de pe Google Play sau App Store
Google Play Store button Apple App Store button