Logo Revista Biz Logo wall-street.ro Logo Startup Cafe Logo Ziarul Financiar Logo Stirile ProTV Logo Apropo.TV Logo HotNews Logo ZF Corporate.ro Logo economica.net Client 8

Termeni și condiții

Versiune din data de 20 August 2021

Prezentul contract („Contractul” sau „Termenii și Condițiile de Utilizare”) se încheie între dumneavoastră și Home Away Platform S.R.L. („Home Away”)

(oricare denumită „Partea” și împreună, „Părțile”).

Contractul reglementează prestarea de servicii software, constând în utilizarea Site-ului și a funcționalităților sale de către dumneavoastră. Contractul se încheie la distanță, prin acceptarea de către dumneavoastră a termenilor acestuia pe Site, și constituie unicul aranjament contractual aplicabil între Părți cu privire la aspectele reglementate în cuprinsul acestuia.

Pentru reglementările privind prestarea serviciilor software de către Home Away prin intermediul Platformei, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile de Utilizare ale Platformei.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A ACCESA SAU UTILIZA SERVICIILE HOME AWAY.

Prin bifarea rubricii “Sunt de acord cu Termenii și condițiile” și “Am luat la cunoștință Politica de confidențialitate”, se consideră automat că ați citit, înțeles și acceptat fără rezerve Contractul. Refuzul acceptării Contractului conduce la imposibilitatea accesării întregului conținut al Site-ului.

Prin acceptarea prezentului Contract, declarați că renunțați în mod expres la dreptul de retragere cu privire la serviciile de furnizare de conținut digital software, ce nu sunt furnizate pe suport material, constând în accesarea și utilizarea Site-ului și a conținutului acestuia, a căror prestare a început în baza acordului dumneavoastră.

Home Away va putea modifica periodic Contractul. Accesarea sau utilizarea în continuare de către dumneavoastră a Site-ului după intrarea în vigoare a modificărilor constituie acordul dumneavoastră de a utiliza Site-ul cu respectarea Termenilor și Condițiilor de Utilizare astfel modificate.

 1. DEFINIȚII
„Afiliat” înseamnă orice entitate care Controlează direct sau indirect, este Controlată de, sau se află sub Control comun cu Home Away, iar ”Control” reprezintă o deținere mai mare de 50% din drepturile de vot sau din părțile sociale ori acțiunile unei entități sau orice formă de control efectiv asupra respectivei entități;
„Abonament” înseamnă convenția prin care, în schimbul prețului indicat pe Site, Utilizatorul primește și beneficiază de un drept de discount sau de reducere procentuală aplicat(ă) asupra Prețului Serviciilor, într-un număr limitat de utilizări sau într-un număr nelimitat de utilizări pe o perioadă limitată, potrivit descrierii Abonamentului;
„Campanie de Crowdfunding” înseamnă campania de finanțare desfășurată de Home Away prin intermediul Site-ului în scopul finanțării extinderii activității Home Away și a funcționalității Platformei;
„Campanie de Promovare” înseamnă campania de promovare și creștere a vizibilității Platformei și a Serviciilor desfășurată de Home Away prin intermediul Site-ului;
„Cod de Voucher Electronic” înseamnă un cod numeric sau format din cifre și litere, unic identificabil, servind la identificarea Utilizatorului și a beneficiului aplicabil acestuia;
„Cont de Promoter” înseamnă contul electronic al Promoterului care permite acestuia accesul la Site și la beneficiile primite în cadrul Campaniei de Promovare, inclusiv vizualizarea detaliilor cu privire la Codurile de Voucher Electronic ce i-au fost puse la dispoziție și notificări cu privire la activarea acestora de către Utilizatori;
Contract de Promovare înseamnă contractul de promovare încheiat între Home Away și Promoter, reglementând termenii și condițiile de participare a Promoterului la Campania de Promovare;
Comandă înseamnă o solicitare fermă, în format electronic, pentru unul sau mai multe Servicii, adresată de Utilizator Furnizorului prin intermediul Platformei;
„Comandă pe Site” înseamnă o solicitare fermă, în format electronic, pentru unul sau mai multe Abonamente sau Pachete de Servicii, adresată de Utilizator către Home Away prin intermediul Site-ului, care urmează a fi individualizată cu privire la Servicii prin comenzi ulterioare adresate Furnizorilor prin intermediul Platformei;
Conținut înseamnă orice material scriptic, vizual și/ sau audio și orice creație intelectuală aparținând Utilizatorului, încărcată, publicată sau furnizată pe Site, inclusiv comentarii, opinii, precum și orice alte informații în format text, audio și/sau vizual;
„Drepturi de Proprietate Intelectuală” însemnă orice brevete, drepturi de invenție, drepturi de autor sau drepturi conexe, mărci înregistrate, domenii web sau de e-mail, denumiri comerciale sau denumiri de domeniu, drepturi asupra programelor de calculator, web-site-ului, oricărei și tuturor componentelor și modulelor aplicației mobile, interfeței grafice și utilizării software-lui, modele și design industrial, know-how, și orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau drepturi de natură similară;
Forța Majoră înseamnă orice eveniment extern, independent de voința părții care invocă forța majoră, cu caracter excepțional, absolut invincibil, imprevizibil şi de neînlăturat, survenit după încheierea Contractului.
Furnizor însemnă un terț independent, având statut de prestator autorizat al Serviciilor, înregistrat în Platformă;
Home Away însemnă HOME AWAY PLATFORM S.R.L., o societate înregistrată în conformitate cu legile din România, al cărei sediu principal este în Municipiul Suceava, Str. Stațiunii nr. 4, Bloc D4, Scara A, Etaj 2, Apartament 10, Județ Suceava, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/603/2019, cod de înregistrare fiscală 40706596;
Investiția înseamnă suma de 25 RON, prin plata căreia un Utilizator poate deveni participant la Campania de Crowdfunding și în schimbul căreia poate beneficia de Recompensă, în termenii și condițiile descrise în prezentul document;
Notificare înseamnă orice comunicare scrisă care permite conservarea durabilă a conținutului (inclusiv e-mail, mesaj direct transmis prin Platformă (chat) etc.) în legătură cu aspectele reglementate în Contract, adresată de una din Părți celeilalte Părți, conform datelor de contact din Platformă sau comunicate în prealabil de Părți.
Pachet de Servicii înseamnă combinația a cel puțin două Servicii diferite sau similare, achiziționată pe Site în schimbul unui preț global;
Platformă înseamnă ansamblul de componente software, inclusiv aplicația mobilă Beesers, care găzduiește magazinul virtual prin intermediul căruia Furnizorii comercializează Serviciile, iar Utilizatorul poate plasa Comenzi, deținută, controlată, administrată, menținută și găzduită de către Home Away, precum și magazinul virtual în sine, în funcție de context;
Procesator de Plăți înseamnă instituția financiară care procesează plățile în legătură cu Serviciile accesate pe Platformă;
Promoter înseamnă persoane fizice sau juridice care au încheiat contracte de promovare a Platformei cu Home Away;
Preț al Serviciilor înseamnă prețul forfetar al Serviciilor sau prețul pe Unitate de Timp al Serviciilor, stabilit și modificat de către Furnizor, astfel cum este afișat în Platformă. Prețul Serviciilor include toate taxele, spezele și comisioanele aplicabile;
Recompensa înseamnă colectiv beneficiile detaliate la Clauza 5.2.1, acordate în schimbul participării la Campania de Crowdfunding;
Servicii înseamnă serviciile medicale, sociale și medico-sociale ofertate și prestate de Furnizori prin intermediul Platformei;
Unitate de Timp reprezintă unitatea de timp standard, indivizibilă, de o oră;
Utilizator înseamnă persoana fizică ce încheie prezentul Contract, care are vârsta de cel puțin 18 ani.
Site site-ul web disponibil la adresa www.beesers.com și subdomeniile acestuia.
 1. SITE-UL
  • Aspecte generale
   • Prin utilizarea funcționalităților și conținutului Site-ului, Utilizatorul va dobândi acces la informațiile prezente pe Site, la un magazin virtual on-line (marketplace online), în cadrul căruia va putea plasa și gestiona Comenzi pe Site pentru Abonamente și Pachete de Servicii prestate de Furnizori, precum și acces și posibilitatea de participare la Campania de Crowdfunding și la Campania de Promovare desfășurată de Home Away.
   • Conținutul și funcționalitățile Site-ului sunt disponibile Utilizatorului exclusiv pentru utilizarea personală de către acesta, fără scop comercial. UTILIZATORUL ÎNȚELEGE ȘI ACCEPTĂ CĂ HOME AWAY NU FURNIZEAZĂ SERVICII DE MEDICALE/ SOCIALE/ MEDICO-SOCIALE LA DOMICILIU, NICI NU FUNCȚIONEAZĂ CA PRESTATOR AUTORIZAT AL UNOR ASTFEL DE SERVICII. TOATE SERVICIILE DISPONIBILE ÎN PLATFORMĂ SUNT FURNIZATE DE TERȚI INDEPENDENȚI, CARE NU SUNT ANGAJAȚI DE HOME AWAY SAU DE AFILIAȚII ACESTEIA SAU AGENȚI AI ACESTORA.
  • Licența
   • Home Away acordă Utilizatorului, pe durata Contractului, un drept limitat, revocabil, netransferabil, non-sublicențiabil și neexclusiv de a utiliza Site-ul, sub condiția acceptării și respectării prezenților Termeni și Condiții și exclusiv în legătură cu vizualizarea conținutului Site-ului, plasarea și gestionarea Comenzilor pe Site pentru Abonamente și Pachete de Servicii și participarea la Campania de Crowdfunding și la Campania de Promovare.
  • Drepturile rezervate de Home Away
   • Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra domeniului web beesers.com, subdomeniilor sale și conținutului prezentat prin intermediul acestora, mărcilor comerciale și orice alte Drepturi de Proprietate Intelectuală ce aparțin Home Away rămân proprietatea acesteia. Nimic din prezentul Contract nu va conferi Utilizatorului vreun drept asupra vreuneia dintre componentele Site-ului sau vreun alt Drept de Proprietate Intelectuală, cu excepția dreptului limitat de utilizare prevăzut în prezentul Contract.
   • Home Away își rezervă dreptul de a efectua rectificări, modificări și îmbunătățiri, precum și de a adăuga funcționalități și caracteristici noi și de a extinde oricare dintre funcționalitățile și caracteristicile Site-ului în orice moment.
  • Restricții
   • Utilizatorul se obligă să utilizeze Site-ul și oricare din componentele Site-ului exclusiv în scopul și în limitele stabilite prin prezentul Contract. Utilizatorul nu va întreprinde și nu va permite altor persoane să întreprindă niciuna din următoarele acțiuni:
    1. să reproducă, transforme, adapteze, decompileze sau să aplice procedee de inginerie inversă, sau oricare alte procedee de derivare a codului sursă sau a tehnologiilor, metodologiilor și algoritmilor care stau la baza Site-ului și a oricăruia dintre subdomeniile sale, cu excepția cazurilor permise de lege;
    2. să acceseze zonele și modulele excluse accesului public din cadrul Site-ului;
 • să încerce să sondeze, să scaneze sau să testeze vulnerabilitatea oricărui sistem sau rețea a Home Away sau să încalce orice măsură de securitate sau de autentificare implementată de Home Away sau de utilizatorii Site-ului;
 1. să evite, să dezactiveze, să dezafecteze, sau să eludeze în orice fel orice măsură sau restricție tehnologică implementată de Home Away, de furnizorii sau partenerii săi.
 2. să utilizeze Site-ul sau datele la care are acces prin intermediul Site-ului pentru: (a) a întreprinde practici și acțiuni anti-concurențiale, de publicitate înșelătoare, sau alte practici comerciale ilicite; (b) a transmite mesaje publicitare nesolicitate; sau (c) pentru a obține informații confidențiale despre oricare dintre Utilizatorii Site-ului sau pentru a obține o listă de utilizatori ai acesteia.
 • Despăgubiri
  • Utilizatorul va despăgubi Home Away pentru oricare și toate costurile și prejudiciile suportate ca urmare a unor plângeri, acțiuni, litigii și orice alte proceduri legale în legătură cu (i) utilizarea Site-ului în alte scopuri decât cele permise prin Contract; (ii) pretenții privind acțiuni ilicite ale Utilizatorului în raport cu alți Utilizatori; (iii) încălcarea de către Utilizator a dispozițiilor prezentului Contract; (iv) încălcarea sau fraudarea oricăror legi, reglementări sau drepturi ale unor terțe persoane.
 • Servicii de suport
  • Home Away va asigura Utilizatorului suport tehnic pentru problemele întâmpinate în accesarea și utilizarea Site-ului apelând datele de contact disponibile în secțiunea Contact de pe Site, disponibilă la adresa URL https://www.beesers.com/home/#contact . Termenii de Suport Tehnic aplicabili sunt incluși în anexă la prezentul Contract.
 • Reclamații și sesizări
  • Utilizatorul va putea formula reclamații sau sesizări în legătură cu funcționarea Site-ului, Comenzi și participarea la campaniile de pe Site în cadrul secțiunii Contact de pe Site, disponibilă la adresa URL https://www.beesers.com/home/#contact.
  • Home Away va contacta în mod direct Utilizatorul în vederea rezolvării aspectelor semnalate. Prin formularea unei reclamații sau sesizări, Utilizatorul își dă în mod expres și irevocabil acordul de a fi contactat de Home Away la datele de contact indicate în secțiunea Contact de pe Site, disponibilă la adresa URL https://www.beesers.com/home/#contact .
 1. COMENZILE PE SITE
  • Secțiunea „Shop”
   • În cadrul secțiunii „Shop” de pe Site, Utilizatorul va putea vizualiza (i) Abonamentele și Pachetele de Servicii disponibile; (ii) descrierea și/sau conținutul acestora; (iii) perioada pentru care pot fi folosite, după achiziționare și (iv) prețul acestora.
   • Utilizatorul va putea achiziționa astfel de Abonamente și/sau Pachete de Servicii, doar prin plasarea unei Comenzi pe Site.
  • Plasarea și acceptarea Comenzilor pe Site
   • O Comandă pe Site poate fi efectuată prin adăugarea Abonamentelor și/sau Pachetelor de Servicii dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda prin indicarea detaliilor de contact ale Utilizatorului și efectuarea plății în una dintre modalitățile indicate expres. Adăugarea în coșul de cumpărături neurmată de finalizarea Comenzii pe Site prin: (i) acceptarea Termenilor și Condițiilor de Utilizare; (ii) indicarea detaliilor de contact, respectiv nume și prenume, adresă de email și telefon; și (iii) efectuarea plății în una dintre modalitățile indicate, nu atrage după sine înregistrarea unei Comenzi pe Site.
   • La momentul plasării unei Comenzi, Home Away va fi notificat și va putea accepta sau refuza Comanda pe Site. Confirmarea acceptării Comenzii pe Site va fi transmisă Utilizatorului pe adresa de e-mail, împreună cu un Cod de Voucher Electronic unic alocat Utilizatorului pentru fiecare Abonament sau Pachet de Servicii comandat.
   • Prin plasarea Comenzii, Utilizatorul consimte că toate datele furnizate de acesta necesare achiziționării Abonamentelor și/sau Pachetelor de Servicii sunt corecte, complete și corespund realității la momentul plasării Comenzii pe Site.
   • De asemenea, prin plasarea Comenzii, Utilizatorul consimte că Home Away îl poate contacta direct, prin orice mijloc de comunicare disponibil, în legătură cu Abonamentele și/sau Pachetele de Servicii comandate.
  • Anularea Comenzii pe Site
   • Utilizatorul va putea anula o Comandă pe Site fără nicio penalitate în interval de maximum 14 (paisprezece) zile de la încheierea Contractului prin acceptarea Comenzii pe Site de către Home Away și primirea de către Utilizator a Codului de Voucher Electronic. Utilizatorul înțelege și acceptă că anularea unei Comenzi nu este posibilă după prestarea integrală a Serviciilor incluse în Abonamentul sau Pachetul de Servicii comandat.

Anularea comenzii reprezintă exercitarea dreptului de retragere a utilizatorului din Contract și se va realiza prin transmiterea către Home Away a unei declarații neechivoce de retragere și anulare a Comenzii. În acest scop, poate fi folosit formularul de retragere inclus în Anexa la acești Termeni și Condiții de Utilizare, însă folosirea acestuia nu este obligatorie. Declarația neechivocă de retragere sau, după caz, formularul de retragere vor fi transmise la datele de contact indicate în formularul de retragere din Anexa la acești Termeni și Condiții de Utilizare.

Restituirea Prețului Abonamentului sau Pachetului de Servicii în urma anulării unei Comenzi pe Site se va face de către Home Away în termen de 30 de zile de la anularea Comenzii utilizând instrumentul de plată folosit de Utilizator la plasarea Comenzii. Restituirea Prețului se va face prin reținerea, după caz:

 1. în situația Abonamentelor, a contravalorii reducerilor aplicate Serviciilor utilizate până la acel moment, în limita Prețului Abonamentului;
 2. în situația Pachetelor de Servicii, a contravalorii Serviciilor accesate până la acel moment, la prețul acestora listat de Furnizor în Platformă.

În cazul în care plata Prețului nu s-a făcut prin card bancar, Utilizatorul va include coordonatele sale bancare în declarația de retragere sau în formularul de retur, după caz.

 • Home Away va putea anula o Comandă fără nicio penalitate, în baza unei Notificări transmise Utilizatorului, în oricare din următoarele situații:
  1. invalidarea tranzacției de către Procesatorul de Plăți;
  2. caracterul incomplet sau incorect al datelor furnizate de Utilizator.
 • Utilizarea Abonamentelor și a Pachetelor de Servicii prin Platformă
  • Aplicarea reducerii procentuale din cadrul Abonamentului și/sau individualizarea Serviciilor componente din Pachetul de Servicii nu pot fi efectuate prin intermediul Site-ului. După achiziția unui Abonament și/sau Pachet de Servicii, beneficiul acestora poate fi valorificat doar prin plasarea unor Comenzi prin intermediul Platformei și utilizarea Codului de Voucher Electronic corespunzător.
  • Plasarea unei Comenzi pentru Servicii prin intermediul Platformei fără introducerea Codului de Voucher Electronic deținut de Utilizator nu conduce la aplicarea automată a beneficiului asociat. Orice Servicii comandate fără introducerea Codului de Voucher Electronic vor fi taxate la Prețul întreg al Serviciilor.
  • Abonamentele au o valabilitate de o lună calendaristică, calculată de la momentul activării. Abonamentele sunt activate în ziua acceptării unei Comenzi pe Site. La expirarea perioadei de o lună calendaristică, un nou Abonament va fi achiziționat în mod automat, reducerea aferentă fiecărui Abonament având o nouă valabilitate de o lună calendaristică, cu excepția cazului în care Utilizatorul își exprimă intenția de încetare a Abonamentului anterior începerii unei noi perioade contractuale. În acest caz, Utilizatorul își poate exprima intenția de încetare a Abonamentului prin transmiterea unei notificări de încetare către Home Away la datele de contact din secțiunea Contact de pe Site, disponibilă la adresa URL https://www.beesers.com/home/#contact sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigură primirea notificării de către Home Away. De asemenea, intenția de încetare poate fi exprimată prin folosirea butonului “Anulare” din cadrul emailului de confirmare a achiziționării/ reînnoirii Abonamentului. După primirea notificării de încetare, Home Away va transmite Utilizatorului o confirmare a încetării Abonamentului. Încetarea unui Abonament va deveni efectivă la finalizarea perioadei contractuale lunare, inclusiv în cazul în care intenția de încetare este manifestată în cursul acesteia.
  • Pentru detalii privind prestarea Serviciilor, Comenzi și utilizarea Platformei, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile de Utilizare a Platformei.
 1. COSTURILE
  • Prețul Abonamentelor și Pachetelor de Servicii
   • Home Away este liber să determine, să stabilească și să modifice în orice moment Prețul Abonamentelor afișate pe Site, conform unor criterii stabilite în mod unilateral și independent de acesta.
   • Furnizorul este liber să determine, să stabilească și să modifice în orice moment Pachetelor de Servicii afișate pe Site, conform unor criterii stabilite în mod unilateral și independent de acesta.
   • Pentru Serviciile accesate prin intermediul Platformei, cuprinse în Pachetele de Servicii achiziționate prin intermediul Site-ului, Utilizatorul va datora Prețurile corespunzătoare Pachetelor de Servicii afișate pe Site având îndatorirea de a refuza plata oricăror tarife suplimentare, în măsura în care acestea ar fi solicitate de Furnizor, cu excepția costurilor semnalate specific în cadrul Platformei de către Furnizor.
  • Plata
   • Plata Prețului Abonamentelor și Pachetelor de Servicii va fi operată prin debitarea instrumentului de plată al Utilizatorului la momentul acceptării unei Comenzi pe Site.
   • Plata va fi procesată de către Procesatorul de Plăți, iar Home Away nu va avea vreo răspundere în legătură cu procesarea plății. Odată procesată plata, Prețul Abonamentelor și Pachetelor de Servicii este definitiv și nu va fi restituit de Home Away, cu excepția cazului în care Home Away stabilește altfel.
   • În vederea reînnoirii automate a Abonamentelor, Prețul Abonamentului aferent unei noi perioade de o lună calendaristică va fi debitat automat utilizând instrumentul de plată al Utilizatorului folosit la plasarea Comenzii pe Site, la începerea fiecărei noi perioade de Abonament, cu condiția existenței unui debit suficient. Utilizatorul acceptă că prin plasarea unei Comenzi pe Site pentru achiziția unui Abonament se înscrie la o plată lunară automată (prin debitare directă utilizând instrumentul de plată folosit la achiziționarea inițială a Abonamentului).
  • Emiterea chitanței și a facturii
   • Home Away va emite și comunica Utilizatorului în format electronic, prin transmitere pe adresa de e-mail indicată odată cu plasarea cu Comenzii pe Site, factura fiscală aferentă Abonamentelor și/sau Pachetelor de Servicii comandate. Factura va fi emisă cu respectarea dispozițiilor legale privind facturile emise în formă electronică. Pentru Abonamentele care se reînnoiesc automat, Home Away va emite și comunica Utilizatorului factura în format electronic, pe adresa de e-mail, după fiecare debitare a sumei aferente unei perioade de o lună de Abonament.
 1. REGULI PRIVIND CAMPANIA DE CROWDFUNDING
  • Home Away va derula prin intermediul Site-ului Campania de Crowdfunding cu scopul strângerii de fonduri pentru extinderea facilităților Platformei și contractarea de Furnizori în vederea prestării Serviciilor pe o arie geografică tot mai extinsă de pe teritoriul României.
  • Condiții de participare
   • Orice Utilizator poate participa la Campania de Crowdfunding prin plata Investiției către Home Away. În schimbul participării la Campania de Crowdfunding prin plata Investiției, Utilizatorul va primi Recompensa constând în gratuitatea primei rezervări a unui Serviciu realizată prin Platformă, aplicabilă o singură dată.
   • Participarea la Campania de Crowdfunding se face prin accesarea secțiunii corespunzătoare de pe Site, apăsarea butonului de participare, urmată de selectarea județului și introducerea localității din România pentru care Utilizatorul dorește activarea Serviciilor, introducerea datelor de contact ale Utilizatorului și efectuarea plății Investiției în una dintre modalitățile indicate expres. Lipsa selectării județului și a introducerii localității și/sau neintroducerea datelor de contact solicitate și/sau neefectuarea plății în una dintre modalitățile indicate nu atrag o înscriere finalizată la Campania de Crowdfunding.
   • După înscrierea în Campania de Crowdfunding, Home Away va transmite pe email confirmarea înscrierii Utilizatorului la Campanie.
   • Un Utilizator poate avea mai multe participări la Campania de Crowdfunding, prin plata de mai multe ori a Investiției și în schimbul unui număr egal de Recompense.
  • Acordarea Recompensei
   • În termen de 20 (douăzeci) de zile de la activarea Serviciilor în localitatea indicată de Utilizator la momentul înscrierii în Campanie, Home Away va transmite acestuia o Notificare în acest sens folosind datele de contact ale Utilizatorului indicate la momentul înscrierii în Campania de Crowdfunding, alături de un Cod de Voucher Electronic asociat Recompensei.
   • Recompensa va putea fi accesată de Utilizator prin introducerea Codului de Voucher Electronic aferent la momentul plasării unei Comenzi de rezervare prin intermediul Platformei.
   • Recompensa atașată Codului de Voucher Electronic va putea fi accesată de Utilizator doar cu condiția și în momentul activării Serviciilor în localitatea din România indicată potrivit clauzei 3 de mai sus.
   • HOME AWAY NU GARANTEAZA ACTIVAREA SERVICIILOR ÎN LOCALITATEA SELECTATĂ DE CĂTRE ORICARE DINTRE UTILIZATORII ÎNSCRIȘI ÎN CAMPANIA DE CROWDFUNDING ȘI NU VA PUTEA FI ȚINUTĂ RĂSPUNZĂTOARE PENTRU LIPSA ACTIVAREA SERVICIILOR ÎN ORICE LOCALITATE DIN ROMÂNIA.
   • Un Cod de Voucher Electronic poate fi utilizat o singură dată pentru beneficiul acordat ca Recompensă.
   • Plasarea unei Comenzi pentru rezervarea de Servicii prin intermediul Platformei fără introducerea Codului de Voucher Electronic atașat Recompensei nu conduce la aplicarea automată a Recompensei. Orice Comandă transmisă fără introducerea Codului de Voucher Electronic va fi taxată la Prețul întreg al Serviciilor indicat de Furnizor pe Platformă.
  • Anularea înscrierii în Campania de Crowdfunding
   • Utilizatorul se va putea retrage din Campania de Crowdfunding fără vreo penalitate într-un interval de 14 (paisprezece) zile de la confirmarea înscrierii sale în Campanie de către Home Away. În termen de 30 de zile de la primirea notificării de retragere, Home Away va restitui Utilizatorului Investiția, folosind instrumentul de plată utilizat la înscrierea în Campania de Crowdfunding.
  • Lipsa activării Serviciilor
   • În cazul în care în termen de 12 (douăsprezece) luni de la înscrierea în Campania de Crowdfunding prin efectuarea plății de către un Utilizator, în localitatea din România selectată de acesta nu sunt activate Servicii, Home Away se obligă să returneze Utilizatorului Investiția. În acest scop, cu 10 (zece) zile anterior expirării termenului de 12 (douăsprezece) luni de la data înscrierii Utilizatorului în Campania de Crowdfunding, Home Away va transmite Utilizatorului o Notificare prin care va informa Utilizatorul cu privire la lipsa activării Serviciilor în localitatea selectată. De asemenea, Home Away va restitui Utilizatorului Investiția în termen de 30 (treizeci) zile de la expirarea perioadei de 12 (douăsprezece) luni de la data înscrierii Utilizatorului în Campania de Crowdfunding, folosind instrumentul de plată utilizat la înscrierea în Campania de Crowdfunding.
  • Restituirea Investiției și anularea Recompensei
   • În cazurile prevăzute la clauzele 4 și 5.5, Investiția va fi returnată doar cu condiția și după data transmiterii de către Utilizator a datelor sale de cont complete în vederea restituirii Investiției. HOME AWAY NU VA PUTEA FI ȚINUT RĂSPUNZĂTOR ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL NU FURNIZEAZĂ DATE DE CONT SAU FURNIZEAZĂ DATE DE CONT INCORECTE ORI INCOMPLETE.
   • Data restituirii Investiției către Utilizator va reprezenta data la care retragerea Utilizatorului din Campania de Crowdfunding și, respectiv, anularea înscrierii vor deveni efective.
   • Investiția va fi returnată în oricare dintre cazuri fără plata de către Home Away a vreunei dobânzi sau penalități.
 1. REGULI PRIVIND CAMPANIA DE PROMOVARE
  • Home Away va derula Campania de Promovare în vederea promovării și creșterii vizibilității Platformei și a serviciilor ofertate prin intermediul acesteia către Utilizatori.
  • Condiții de participare
   • Participanții la Campania de Promovare vor fi Promoterii cu care Home Away a încheiat Contracte de Promovare și care vor fi înscriși în campanie potrivit prezentei secțiuni.
   • Promoterii vor presta în favoarea Home Away servicii de promovare a Platformei, astfel cum acestea vor fi detaliate în fiecare Contract de Promovare, inclusiv prin distribuirea de Coduri de Voucher Electronic asociate unor discounturi specifice la plasarea unor Comenzi prin intermediul Platformei. Voucherelor valorice le va fi atașat un cod unic aferent Promoterului, care va permite corelarea identității Promoterului cu Codul de Voucher Electronic activat de un Utilizator referit de acesta la plasarea unei Comenzi prin intermediul Platformei.
   • În schimbul participării la Campania de Promovare, Promoterul va avea dreptul la o remunerație stabilită potrivit Contractului de Promovare încheiat între acesta și Home Away.
   • Remunerația se va plăti Promoterului pentru fiecare comandă de Servicii la domiciliu plasată prin intermediul Platformei de fiecare Utilizator referit de Promoter și acceptată de Furnizor, utilizând un Cod de Voucher Electronic având atașat codul unic al Promoterului.
  • Contul de Promoter
   • Ulterior încheierii Contractului de Promovare aferent, Promoterului îi va fi creat un Cont de Promoter în cadrul Site-ului, asociat unui cod partener si a unui PIN, prin intermediul cărora Promoterul se va putea autentifica în Contul de Promoter. Promoterul este responsabil și se va asigura că toate informațiile folosite pentru crearea contului sunt corecte, complete și actualizate.
   • În Contul de Promoter vor fi incluse detalii privind Codul de Voucher Electronic ce i-a fost pus la dispoziție Promoterului, precum și notificări cu privire la activarea acestuia prin plasarea de comenzi prin intermediul Platformei, serviciile, data activării acestora și remunerația aferentă, fără ca Promoterului să-i fie puse la dispoziție informații privind identitatea acestor Utilizatori.
   • Promoterul nu poate autoriza terțe părți să acceseze Contul de Promoter și nu poate face cunoscute datele de acces niciunei persoane. Promoterul este și rămâne pe deplin răspunzător pentru orice accesare neautorizată a Contului de Promoter, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentei clauze.
   • Promoterul poartă răspunderea exclusivă pentru corectitudinea și acuratețea informațiilor furnizate de acesta din Contul de Promoter și se va asigura că acestea sunt actualizate și corespund realității în orice moment. Promoterul înțelege și acceptă că dacă informațiile din Contul de Promoterul nu sunt corecte, complete și la zi, inclusiv dacă instrumentul de plată este nevalabil sau expirat, Home Away poate: (i) suspenda oricând accesul în Contul de Promoter, cu consecința imposibilității accesării Serviciilor sau (ii) dispune rezilierea Contractului, în condițiile clauzei 3.
  • Prezenta secțiune va fi detaliată prin și se va completa cu prevederile incluse în Contractele de Promovare.
 2. CONȚINUTUL
  • Drepturi asupra Conținutului
   • Home Away, la latitudinea sa exclusivă, poate permite Utilizatorului să încarce, să publice sau să pună la dispoziția Home Away Conținut, inclusiv comentarii și opinii despre Abonamente, Pachete de Servicii și Servicii, transmiterea unor cereri sau sesizări, participarea la campanii și promoții (dacă va fi cazul).
   • Utilizatorul rămâne titularul Drepturilor de Proprietate Intelectuală asupra Conținutului furnizat.
   • Home Away își rezervă, la libera sa discreție, dreptul de a monitoriza și șterge orice Conținut furnizat de Utilizator, în orice moment, indiferent de motiv și fără vreo notificare în acest sens.
  • Licența acordată Home Away
   • Prin furnizarea de Conținut către Home Away, Utilizatorul acordă Home Away o licență perpetuă, nelimitată teritorial, irevocabilă, transferabilă, sub-licențiabilă, neexclusivă și gratuită, de a folosi, copia, adapta, modifica, distribui, crea opere derivate, afișa public, utiliza și exploata în orice alt mod Conținutul furnizat, în toate formatele și pe toate canalele de distribuție, fără a se impune informarea sau acordul suplimentar al Utilizatorului.
  • Obligațiile Utilizatorului
   • Utilizatorul declară și garantează că deține toate Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra Conținutului furnizat și va despăgubi Home Away pentru oricare și toate costurile și prejudiciile suportate în legătură cu orice litigiu, acțiune, plângere sau procedură legală în legătură cu încălcarea Drepturilor de Proprietate Intelectuală asupra Conținutului.
   • Conținutul furnizat de Utilizator va respecta următoarele standarde:
    1. Utilizatorul va manifesta o conduită respectuoasă. Utilizatorul va folosi în toate situațiile un limbaj politicos, atât verbal, cât și în scris. Utilizatorului îi este interzis să folosească expresii jignitoare, denigratoare, obscene sau calomnioase, ori care incită la ură sau violență.
    2. Utilizatorului îi este interzis să efectueze orice acte de discriminare pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, religie, gen, orientare sexuală, dizabilitate, opinii sau opțiuni politice, sau orice alte situații similare, precum și orice acte de hărțuire, violență fizică sau verbală, sau alte manifestări abuzive și/sau ilicite.
   • Încălcarea de către Utilizator a prevederilor prezentei secțiuni poate conduce la aplicarea sancțiunilor prevăzute la clauza 3.
 1. RĂSPUNDEREA HOME AWAY
  • Limitări și Excluderi
   • Home Away nu răspunde pentru următoarele categorii de daune: (i) prejudicii indirecte, imprevizibile sau incidentale, ori pentru daune morale; (ii) defecțiuni sau deficiențe ale sistemelor informatice ale Utilizatorului; (iii) defecțiuni și întârzieri inerente în utilizarea internetului și a comunicațiilor electronice; (iv) perioade de nefuncționare a serverului (server downtime); (v) incompatibilitatea dintre Site și orice alt program informatic sau echipament ori dispozitiv hardware; (vi) câștiguri nerealizate sau pierderea unor șanse; (vii) orice prejudicii provocate de sau ca urmare a serviciilor furnizate de Procesatorul de Plăți; (viii) orice prejudicii provocate de Furnizorii de Servicii.
   • Limita maximă a răspunderii Home Away indiferent de natura pretenției Utilizatorului este de 2oo Lei.
   • Accesul la Site este furnizat pe baze “as is” (ca atare). Home Away nu acordă nicio garanție, expresă, statutară sau implicită, cu privire la utilizarea comercială sau adecvarea Site-ului la un anumit scop, și nici cu privire la utilizarea netulburată a Site-ului. Home Away nu garantează că Site-ul sau componentele acestuia vor funcționa fără întreruperi sau erori. De asemenea, Home Away nu va răspunde cu privire la acuratețea sau corectitudinea datelor și informațiilor încărcate, publicate sau distribuite în orice alt mod de Furnizori. Dacă nu este specificat altfel în Contract, Utilizatorul suportă întregul risc decurgând din utilizarea Site-ului.
   • Sfaturile, sugestiile și informațiile fie ele orale sau scrise, transmise de Home Away Utilizatorului nu vor fi interpretate a crea vreo garanție în favoarea Utilizatorului, dacă nu este specificat altfel în prezentul Contract.
 1. DATE CU CARACTER PERSONAL

Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal face parte integrantă din prezentul Contract, iar Utilizatorul o poate consulta prin accesarea paginii dedicate.

 1. SANCȚIUNI
  • Nerespectarea obligațiilor Utilizatorului, inclusiv (i) furnizarea și publicarea unor date și informații incomplete, incorecte, neadevărate, sau care încalcă în alt mod prevederile Contractului, în Contul de Promoter, în Conținutul furnizat sau în comunicările adresate Home Away; (ii) refuzul de a furniza datele, informațiile și documentele cerute de lege în legătură cu o Comandă pe Site, sau cerute de Home Away în baza unui temei legitim; (iii) menținerea unor instrumente de plată nevalide sau a căror valabilitate a expirat; (iv) imposibilitatea procesării unei plăți din lipsă de lichidități sau în alt mod din culpa Utilizatorului, pot atrage suspendarea accesului la funcționalitățile integrale ale Site-ului, după caz, pentru o perioadă determinata de Home Away, fără vreo Notificare sau somație prealabilă.
  • Încercarea de fraudare a prevederilor prezentei clauze poate atrage rezilierea Contractului în condițiile clauzei 3, cu consecința interzicerii totale și permanente a accesului Utilizatorului la facilitățile Site-ului.
 2. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
  • Durata Contractului
   • Prezentul Contract este încheiat pe durată nedeterminată.
  • Denunțarea unilaterală
   • Utilizatorul va putea denunța unilateral prezentul Contract oricând, fără nicio notificare prealabilă și fără a putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri, prin transmiterea unei notificări în scris Prin excepție, în cazul Utilizatorilor care au comandat Abonamente, Pachete de Servicii sau care s-au înscris în Campania de Crowdfunding, dreptul de denunțare unilaterală va fi guvernat de prevederile din acești Termeni și Condiții cu privire la dreptul de retragere.
   • Home Away va putea denunța unilateral prezentul Contract oricând, prin transmiterea unei notificări în scris, cu respectarea unui preaviz de 30 (treizeci) de zile.
  • Rezilierea Contractului
   • Oricare dintre Părți va avea dreptul să rezilieze în mod unilateral Contractul de îndată, fără preaviz, fără acordarea unui termen de remediere, fără intervenția instanței de judecată, fără vreo altă formalitate și fără a putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri, în baza unei simple Notificări, în oricare din următoarele situații:
    1. încălcarea gravă a prevederilor Contractului de către cealaltă Parte;
    2. încălcarea repetată sau continuă a oricărora din prevederile Contractului de către cealaltă Parte, dacă acest aspect a fost adus la cunoștința Părții în culpă printr-o Notificare, iar aceasta nu a remediat încălcarea în termen de 5 (cinci) zile de la data Notificării sau a continuat încălcările semnalate.
   • Prin „încălcare gravă” săvârșită de Utilizator se înțeleg în mod nelimitativ și următoarele:
    1. accesarea, operarea și utilizarea Site-ului în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul Contract;
    2. încălcarea oricăror Drepturi de Proprietate Intelectuală ale Home Away;
 • nerespectarea prevederilor clauzelor 3 și 10.2;
 1. neremedierea încălcărilor care au condus la suspendarea accesului în condițiile clauzei 1.
 • Efectele încetării
  • La încetarea Contractului, accesul Promoterului la Contul de Promoter va fi sistat, fără alte obligații din partea Home Away.
  • La încetarea Contractului, toate Comenzile pe Site acceptate și neexecutate vor fi anulate, iar costurile suportate de Utilizator în legătură cu acestea vor fi restituite, cu excepția cazului în care Home Away este îndreptățită să aplice o penalitate în baza prezentului Contract.
  • Rezilierea Contractului din culpa Utilizatorului atrage interzicerea totală și definitivă a accesului acestuia la facilitățile Site-ului.
  • Încetarea Contractului nu va aduce atingere clauzelor menite să producă efecte juridice și după încetare, în special prevederilor privind despăgubirile, răspunderea și datele cu caracter personal.
  • Încetarea Contractului nu înlătură răspunderea juridică a Părților și nici nu aduce atingere obligațiilor restante.
 1. CLAUZE DIVERSE
  • Utilizatorul nu poate cesiona prezentul Contract fără consimțământul scris prealabil al Home Away. Home Away va putea cesiona oricând prezentul Contract și va transmite în acest sens o Notificare Utilizatorului în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data cesiunii.
  • Utilizarea Site-ului se poate face în conexiune sau împreună cu datele (inclusiv mesaje publicitare sau conținut încărcat, furnizat sau distribuit de utilizatorii Site-ului), produsele (inclusiv dispozitivele mobile și sistemele de operare), serviciile și platformele unor terțe părți, care nu se află sub controlul Home Away („Conținut al Terților”). Utilizatorul înțelege și acceptă că accesarea și utilizarea Conținutului Terților pot fi supuse unor termeni și condiții specifice. Utilizarea Conținutului Terților se face pe riscul și răspunderea exclusivă a Utilizatorului, iar Home Away nu va fi în vreun fel responsabilă pentru Conținutul Terților și utilizarea acestuia de către
  • Părțile sunt independente una față de cealaltă în tot ceea ce privește încheierea și executarea prezentului Contract. Nimic din prezentul Contract nu va fi interpretat astfel încât să instituie raporturi juridice de agenție, comision, sau alte raporturi de reprezentare, și nici în sensul instituirii unei asocieri în participație, fiducie sau altă formă de parteneriat între Părți, iar niciuna dintre Părți nu are autoritatea de a obliga contractual cealaltă Parte.
  • Prezentul Contract constituie întreaga înțelegere dintre Părți cu privire la obiectul acestuia și înlocuiește orice acord prealabil, scris sau oral, dintre acestea cu privire la acest obiect. În ipoteza lansării unor funcționalități adiționale de către Home Away, ce vor fi integrate pe Site, și care vor fi însoțite de termeni și condiții adiționale, Utilizatorul va putea utiliza respectivele funcționalități în baza acceptării termenilor și condițiilor respective.
  • În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract este anulată, devine caducă, nu mai este valabilă sau nu mai poate fi aplicată pentru orice alt motiv, toate celelalte prevederi ale Contractului vor rămâne în vigoare și vor produce efecte juridice, în măsura în care acest lucru este posibil fără a aduce atingere prevederilor esențiale ale Contractului.
  • Neexercitarea sau întârzierea exercitării unui drept ori remediu disponibil în temeiul prezentului Contract nu va constitui o renunțare la acel drept ori remediu sau la alte drepturi ori remedii, și nici o derogare de la prezentul Contract, cu excepția cazului în care Părțile prevăd altfel. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Contract, drepturile și remediile prevăzute în prezentul Contract sunt cumulative și nu exclud orice alte drepturi sau remedii prevăzute de lege.
  • Forța Majoră apără de răspundere partea care o invocă dacă, aceasta este împiedicată sau întârziată să-și execute obligația din cauza situației de forță majoră. Fiecare Parte va depune toate diligențele pentru a reduce cât mai mult posibil efectele rezultând din Forța Majoră. Partea care invocă Forța Majoră va comunica în scris, celeilalte părți, dovada intervenirii cazului de Forță Majoră, în maxim 5 (cinci) zile de la apariția acestuia. Aceeași procedură și modalitate de notificare se aplică și pentru încetarea situației de forță majoră. In cazul in care forța majoră durează mai mult de 30 (treizeci) de zile, fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre Părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. Părțile convin expres faptul ca obligațiile lor din prezentul Contract nu pot fi amânate sau suspendate din motive legate de sau rezultând din pandemia SARS CoV-2 și în mod specific convin că această pandemie nu reprezintă un eveniment de Forță Majoră în prezentul Contract.
  • Părțile vor încerca soluționarea amiabilă a oricărei dispute în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea și încetarea prezentului Contract în interval de 15 (cincisprezece) zile de la transmiterea unei Notificări în acest sens. În situația în care soluționarea amiabilă eșuează din orice motive, Părțile se vor putea adresa pentru soluționarea pretențiilor lor către instanțele competente potrivit legii.
  • Utilizatorul confirmă și acceptă în mod expres oricare și toate dispozițiile din prezentul Contract, în special cele de la clauzele 1.22.3.22.53.3.13.3.23.4.34.1.14.2.35.3.35.3.45.3.55.6.16.3.36.3.47.1.17.2.17.3.381011.211.312.7.
  • O copie a prezentului Contract va fi transmisă Utilizatorului prin e-mail, la adresa indicată odată cu plasarea unei Comenzi pe Site, la înscrierea în Campania de Crowdfunding sau în Campania de Promovare.
Descarcă aplicația Beesers de pe Google Play sau App Store
Google Play Store button Apple App Store button